Warunki przejścia z działania „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” w ramach PROW 2004 – 2006 na działanie „Program rolnośrodowiskowy” w ramach PROW na lata 2007 – 2013

kwi 25, 2018

Zasady przejścia w 2011 r. ze starego programu rolnośrodowiskowego (PROW 2004-2006) po minimum 3 latach na nowy program rolnośrodowiskowy (PROW 2007-2013) określa przepis § 43b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 289).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • rolnik realizuje nowe zobowiązanie w ramach PROW 2007-2013 przez okres 5 lat;
  • rolnik realizuje w nowym programie tylko te pakiety, na które może przejść ze względu na to, jakie pakiety realizował w starym programie zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela przejścia:

Program rolnośrodowiskowy 2004-2006
Program rolnośrodowiskowy 2007-2013
S01
Pakiet 1. albo Pakiet 2.
S02
Pakiet 2.
P01 i P02
Pakiet 3. na obszarze Natura 2000
i Pakiet 4. i Pakiet 5.
K01
Pakiet 1. albo Pakiet 2. albo Pakiet 8.
K02
Pakiet 9.
G01
Pakiet 7.
  • liczba realizowanych pakietów w nowym programie nie może być mniejsza ani większa niż liczba pakietów realizowanych w starym programie – wyjątek dotyczy pakietów 2 – 5 oraz 6;
  • rolnik w nowym programie nie może realizować żadnych pakietów poza tymi wskazanymi w powyższej tabeli czyli nie może dodać innych nowych pakietów, chyba że są to pakiety 4., 5., 7. lub Pakiet 6.;
  • rolnik w nowym programie nie może dodać żadnych nowych hektarów (których nie miał zgłoszonych do płatności w starym programie) chyba, że są to nowe hektary, na których zamierza realizować pakiet 4., 5. lub Pakiet 6.;
  • rolnik w nowym programie może dodać nowe rasy zwierząt;
  • rolnik nie może zmniejszyć powierzchni objętej płatnością w nowym programie względem powierzchni objętej starym programem;
  • rolnik realizuje nowe zobowiązanie na tych samych (fizycznie) działkach rolnych co w starym programie (wyjątek stanowi Pakiet 8. – ten pakiet może być realizowany na innych działkach rolnych lecz działki rolne, na których realizował stary program – muszą pozostać w gospodarstwie).

Rolnik, który w starym programie realizował pakiet P01 lub P02 może przejść na nowy program pod warunkiem, że powierzchnie pod pakietem P01 lub P02 włączy w pakiet 4 lub 5 lub Pakiet 3. na obszarze Natura 2000. Jeśli dana działka rolna nie kwalifikuje się ani do Pakietu 3. na obszarze Natura 2000, ani do Pakietu 4. i 5., rolnik nie może skorzystać z przejścia w 2011 r.

Rolnik, który w starym programie realizował na jednej powierzchni pakiet S02 na trwałych użytkach zielonych (warianty S02b01, S02b02) wraz z pakietem P01 lub P02 nie może skorzystać, z przejścia w 2011 r. chyba że te powierzchnie znajdują się na obszarze Natura 2000 i włączy je w Pakiet 3. i warianty 2.3 lub 2.4.

Rolnik, przechodząc w 2011 r. ze starego programu na nowy, może w ramach nowego programu rozpocząć realizacje Pakietu 6. zarówno na działkach, które były objęte starym programem jak i na działkach, które nie były w starym programie.

Informacja MRiRW

Skip to content