Program rolnośrodowiskowy w 2012 roku

mar 1, 2012

 
Rok 2012 będzie prawdopodobnie ostatnim rokiem naboru nowych beneficjentów do realizacji programu rolnośrodowiskowego. Wyczerpuje się bowiem pula środków przeznaczona na wsparcie tego działania w obecnym programowaniu. Z prognoz Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW wynika że realizacja nowych działań o podobnym charakterze rozpocznie się dopiero w 2015 roku. W priorytetach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 przewidziane są środki na rzecz działań związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i zarządzaniem gruntami poprzez środki rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo ekologiczne i płatności na rzecz obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

W roku 2011 podlascy rolnicy za realizację zobowiązań rolnośrodowiskowych otrzymali wsparcie ponad 91 mln zł. Wg danych Systemu Informacji Zarządzającej ARiMR obecnie w programie uczestniczy 7028 rolników z naszego województwa. Jest ich mniej niż w roku ubiegłym, ponieważ z końcem lutego br. ponad 1500 beneficjentów PROW 2004-2006 zakończyło swoje zobowiązanie. Będą oni mogli ponownie rozpocząć realizację programu rolnośrodowiskowego objętego PROW 2007-2013 od 15 marca 2012 roku.

 

W 2012 wniosek o pierwszą i kolejną płatność rolnośrodowiskową należy składać w terminie od 15 marca do15 maja. Wniosek można też złożyć po tym terminie, do 11 czerwca, licząc się z potraceniem 1% płatności za każdy dzień opóźnienia. Nowi beneficjenci, przed złożeniem wniosku muszą przy pomocy doradcy rolnośrodowiskowego opracować „Plan działalności rolnośrodowiskowej” oraz zgromadzić wymaganą dokumentację w zależności od pakietu jaki zechcą realizować.

 

W roku 2012 dostępnych będzie 9 pakietów: Pakiet 1.Rolnictwo zrównoważone, Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne, Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, Pakiet 4 i 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach i poza obszarami Natura 2000, Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, Pakiet 8. Ochrona gleb i wód, Pakiet 9. Strefy buforowe. W ramach każdego pakietu się warianty, które zawierają określone szczegółowo zestawy zadań do wykonania. Rolnik może wybrać do realizacji jeden lub kilka pakietów. Maksymalnych płatności mogą się spodziewać ci rolnicy, którzy podejmą się realizacji różnych przedsięwzięć rolnośrodowiskowych.

 

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone i 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych,dostępne są tylko na obszarach Natura 2000.

Beneficjenci programu w roku 2012 będą mogli zmienić zobowiązanie poprzez:

  • jednorazowe zwiększenie powierzchni UR w ramach pakietów 4, 5 i 6 w drugim lub trzecim roku realizacji programu,
  • możliwość dodania w 2 lub trzecim roku pakietów: 4, 5, 6 i 7,
  • zamianę zobowiązania z pakietu 3 na pakiet 4 lub 5.
 

Oznacza to, że zmian w 2012 roku mogą dokonać rolnicy, którzy przystąpili do programu w 2010 i 2011 roku.

Beneficjenci mogą też w trakcie realizacji programu zmieniać: warianty i ich powierzchnię w pakiecie 2, w pakiecie 8 oraz pakiecie 3 i 6. Mogą też zwiększyć liczbę zwierząt w pakiecie 7 o ile pozwala nam na to program ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych.

 

Rolnik realizujący program może przekazać zobowiązania w części lub całości. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w Powiatowym biurze ARiMR, w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania. (w przygotowywanym projekcie zmian w rozporządzeniu, nakłada się taki sam obowiązek na przejmującego zobowiązania).

 

Program rolnośrodowiskowy jest wsparciem dla wielu gospodarstw, pod warunkiem przestrzegania zawartych w nim zobowiązań. Dlatego uczestników programu, przed złożeniem wniosku kontynuacyjnego, zachęcam do przeglądu planu działalności rolnośrodowiskowej, uzupełnienia rejestru działań rolnośrodowiskowych i innych dokumentów związanych z realizacją programu. Pozwoli to na weryfikację podjętych zobowiązań i uniknięcie często dotkliwych sankcji.

 

Rolnik, który przystępuje do programu rolnośrodowiskowego zobowiązuje się do:

 
  • przestrzegania na terenie gospodarstwa „podstawowych wymagań” czyli obowiązujących przy produkcji rolnej norm tj.: wymogów wzajemnej zgodności, minimalnych wymogów dotyczących przechowywania i stosowania nawozów mineralnych i naturalnych, stosowania środków ochrony roślin oraz wymogów dotyczących utrzymania i czystości w gospodarstwie i ochrony siedlisk;
  • rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego od dnia 15 marca roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej;
  • realizacji przez okres 5 lat konkretnych szczegółowych zadań przypisanych do pakietów i wariantów programu zgodnie z zapisami w Planie działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym przez uprawnionego doradcę przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność;
  • utrzymania, przez cały okres realizacji zobowiązania środowiskowego gruntów zadeklarowanych w ramach określonych wariantów programu (w przygotowywanym projekcie zmian w rozporządzeniu dopuszcza się zmniejszenie do 10% całej powierzchni objętej programem. Obecnie jest to 3% i nie więcej niż 2 ha)
  • zachowania występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo, tworzących ostoje dzikiej przyrody;
  • prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej, zawierającego stosowanie nawozów i środków ochrony roślin na wszystkich działkach rolnych gospodarstwa oraz wykaz działań agrotechnicznych i wypas zwierząt na działkach objętych zobowiązaniem;
 

Za nieprzestrzeganie podjętych zobowiązań po kontrolach na miejscu i kontrolach administracyjnych stosowane są sankcje, niestety często bardzo dotkliwe. Nie dotyczą one jednak sytuacji wystąpienia siły wyższej bądź wyjątkowych okoliczności, na które beneficjent nie miał wpływu, i których nie mógł przewidzieć w trakcie podejmowania zobowiązania rolnośrodowiskowego.Wszystkie takie przypadki należy niezwłocznie zgłaszać do Biura powiatowego ARiMR.

 

Małgorzata Wróblewska

 

Skip to content