Nowe wymogi Pakietu 8. Ochrona gleb i wód

maj 25, 2015

W przypadku zobowiązań podjętych w roku 2011 w ramach pakietu 8, wymogi są realizowane na dotychczasowych zasadach. W przypadku zobowiązań podjętych w ramach pakietu 8 w latach 2012-2014 rolnik może zrezygnować z ich realizacji lub od roku 2015 realizować poniższe wymogi:

dla całego pakietu:

 • na obszarach zagrożonych erozją wodną, utrzymywać minimum 30% gruntów pod okrywą w okresie zimy.

dla wariantu 8.1. Wsiewki poplonowe:

 • wsiewanie roślin jako wsiewki poplonowej w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy;
 • zakaz stosowania wsiewek traw;
 • sprzątnięcie słomy po żniwach;
 • niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
 • przyoranie biomasy wsiewki poplonowej, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
 • niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę poplonową.

dla wariantu 8.2. Międzyplon ozimy:

 • wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 15 września;
 • stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
 • zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;
 • zakaz nawożenia w międzyplonie,
 • niestosowanie osadów ściekowych na międzyplon ozimy;
 • zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
 • przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
 • zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;
 • niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
 • zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie (również form jarych roślin);

dla wariantu 8.3. Międzyplon ścierniskowy:

 • wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 września;
 • stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
 • zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;
 • zakaz nawożenia w międzyplonie;
 • niestosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy;
 • zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
 • przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
 • możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni;
 • niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
 • zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie;

Aby realizować Pakiet 8. Ochrona gleb i wód na zmienionych zasadach grunty orne na których realizowany jest pakiet nie muszą być położone na obszarach wrażliwych tj. na obszarach szczególnie zagrożonych erozją wodną, lub na obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy, lub obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN),

Małgorzata Wróblewska
gł. specjalista ds. programów rolnośrodowiskowych

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2015 r., poz. 350)

Skip to content