Co mogą w 2015 roku beneficjenci Programu rolnośrodowiskowego z roku 2014

maj 25, 2015

Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację działania „Program rolnośrodowiskowy” w roku 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 (w tym w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne) mogą:

 • realizować zobowiązanie na dotychczasowych warunkach z wyłączeniem pakietu 8. Ochrona gleb i wód i pakietu 9. Strefy buforowe;
 • w 2015 roku dostosować zobowiązania i przejść na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020

Długość trwania zobowiązania, w przypadku beneficjentów, którzy zdecydują się na przejście w 2015 r. będzie wynosiła łącznie 5 lat (w tym 1 rok w ramach PROW 2007-2013 i 4 lata w ramach PROW 2014-2020) będzie wynosiła łącznie 5 lat (w tym 1 rok w ramach PROW 2007-2013 i 4 lata w ramach PROW 2014-2020).

Dodatkowo Beneficjent, który zechce przejść na warunki Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego lub działania Rolnictwo ekologiczne w 2015 roku może:

 • zwiększyć wielkość obszaru na którym dotychczas realizował zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007-2013- zobowiązanie będzie realizowane do dnia 14 marca 2019r.,
 • podjąć nowe zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne (dodać nowe pakiety lub ich warianty)- zobowiązanie w tym zakresie będzie realizowane do dnia 14 marca 2020r.,

Kolejne nowe zobowiązanie (na następne 5 lat) będzie mógł podjąć również w roku 2016- zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne w tym zakresie będzie realizowane do dnia 14 marca 2021r.

Decyzję o przejściu na nowe zobowiązanie należy dobrze przeanalizować bo nie zawsze jest ona korzysta dla beneficjenta.

W związku z wprowadzonymi zmianami konieczna jest konsultacja z doradcą rolnośrodowiskowym w celu doboru najlepszych rozwiązań. W przypadku przejścia na nowe zasady wymagane jest opracowanie nowego Planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej. Nie jest wymagana ponowna inwentaryzacja przyrodnicza a dokumentacje przyrodnicze wykonane w roku 2014 zachowuja ważność.

W przypadku pozostania w Programie rolnośrodowiskowym należy program realizować na dotychczasowych zasadach z wyjątkiem pakietu 8. Ochrona gleb i wód pakietu 9. Strefy buforowe.

Pakiety: 8. Ochrona gleb i wód i 9. Strefy buforowe wymagają dostosowania do nowych ram prawnych, co oznacza, że jeśli rolnik nie będzie akceptował dostosowania do nowych ram prawnych może zakończyć podjęte zobowiązanie (tylko w zakresie tego pakietu).

Główne zmiany w wymogach pakietu 8. Ochrona gleb i wód dla wariantu 8.1 Wsiewki poplonowe to zakaz stosowania wsiewek traw. Dla wariantu 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy to skrócenie terminu zakończenia siewu roślin międzyplonowych, z 30 września do 15 września oraz stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu. Nie może być to mieszanka składająca się wyłącznie ze zbóż.

Zmiany w przypadku zobowiązań podjętych w latach 2012-2014, w zakresie pakietu 9. Strefy buforowe ograniczają się do zmniejszenia stawek płatności. Od roku 2015 dla Wariantu 9.3. Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych stawka wynosi 12,70 zł/100 mb (dotychczasowa stawka – 40 zł/100 mb), dla Wariantu 9.4. Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych – 31,70 zł/100 mb (dotychczasowa stawka – 100 zł/100 mb).

Beneficjent z 2014 roku może w realizowanym zobowiązaniu dokonywać zmian polegających na

 • zwiększeniu obszaru zobowiązania, na którym realizowany jest pakiet 1, lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia, zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza;
 • zwiększeniu obszaru, na którym realizowany jest pakiet 4. bez wariantu 4.1 , 5 lub 6;
 • zmniejszeniu obszaru zobowiązania, do powierzchni równej powierzchni, do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych wariantów:Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin, Pakietu 8. Ochrona gleb i wód;
 • zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach wariantu 6.1, 6.2 lub 6.3 pakietu 6, jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane;
 • zmianie miejsca uprawy roślin w zakresie pakietu 8., rośliny uprawianej w ramach pakietu 8 na inną roślinę wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina (dotyczy gruntów zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej) z uwzględnieniem dostosowania do nowych wymogów.
 • zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy, objętych zobowiązaniem w ramach Pakietu 7 lub zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli mimo tego zmniejszenia, liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa;
 • zmianie wariantu 2.1 lub 2.2 realizowanych na gruntach, na których są uprawiane mieszanki wieloletnie traw lub mieszanki wieloletnie traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na wariant 2.3 lub 2.4 Pakietu 2, jeżeli grunty, na których są uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi;

Małgorzata Wróblewska 
gł. specjalista ds. programów rolnośrodowiskowych
i rolnictwa ekologicznego

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2015 r., poz. 350)

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415).

Skip to content