Program rolnośrodowiskowy – 2014 rok – nowi beneficjenci programu

mar 20, 2014

Producenci rolni w 2014 roku mogą rozpocząć realizację działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW 2007-2013. Dotyczy to rolników, którzy dotychczas nie uczestniczyli w programie oraz tych, którzy zakończyli swoje pięcioletnie zobowiązanie.

Przystępujący do programu w br. będą go realizowali na nowych zasadach wprowadzonych Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wprowadzone zmiany są niekorzystne dla rolników posiadających więcej niż 20 ha użytków rolnych oraz dla gospodarstw prowadzonych w systemie rolnictwa ekologicznego (zwłaszcza tych z produkcją zwierzęcą i uprawami sadowniczymi). Dlatego warto zastanowić się czy nie poczekać do roku 2015 kiedy to rozpocznie się nabór na nowe działania: Program rolno-środowiskowo-klimatyczny i Rolnictwo ekologiczne objęte PROW 2014-2020. W nowym programie zapowiedziane są większe limity powierzchniowe, nieco wyższe stawki no i mam nadzieję, że program będzie bardziej dopracowany, niż ten wprowadzony przez Ministerstwo w 2014 roku.

Osoby, które zdecydują się przystąpić do programu rolnośrodowiskowego w br. ostatecznie do dnia 9 czerwca 2014 r., zobowiązani są przygotować dla gospodarstwa „Plan działalności rolnośrodowiskowej” (przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego), oraz zgromadzić inne wymagane dokumenty w zależności od realizowanego pakietu/wariantu. Muszą też złożyć wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych wraz z Deklaracją pakietów rolnośrodowiskowych. Za wnioski złożone po 15 maja do 9 czerwca odliczany będzie 1% płatności za każdy dzień roboczy. Zasady realizacji programu obowiązujące beneficjentów rozpoczynających program w 2014 roku

Realizacja programów rolnośrodowiskowych ma promować produkcję opartą na metodach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i ma się przyczynić do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z zachowaniem bioróżnorodności oraz uwzględniania zmian klimatycznych na terenach wiejskich.

Obecnie dostępnych jest 8 pakietów w 45 różnych wariantach. W 2014 MRiRW odstąpiło od naboru na Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone i Wariant 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków poza obszarami Natura 2000. Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do: działek rolnych – w przypadku Pakietów 1-6 i Pakietu 8; krów, klaczy, loch lub owiec matek ras wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego, objętych programem ochrony zasobów genetycznych – Pakiet 7; miedz śródpolnych – w przypadku Pakietu 9. Stawki płatności pozostały na dotychczasowym poziomie (tabela 1.) z tym, że obowiązują limity i degresywność.

Tabela 1. Wysokość stawek płatności rolnośrodowiskowej dla poszczególnych pakietów i ich wariantów

Pakiet

Pakiety rolnośrodowiskowe
Warianty rolnośrodowiskowe
Stawki płatności
1
Rolnictwo zrównoważone
Wariant 1.1.
Zrównoważony system gospodarowania
360 zł/ha
2
Rolnictwo ekologiczne
Wariant 2.1.
Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania),
790 zł/ha
Wariant 2.2.
Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)
840 zł/ha w pierwszym i drugim roku realizacji pierwszego zobowiązania podjętego w ramach Programu
790 zł/ha w kolejnych latach realizacji pierwszego zobowiązania podjętego w ramach Programu oraz we wszystkich latach realizacji kolejnych zobowiązań
Wariant 2.3.
Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania)
260 zł/ha
Wariant 2.4.
Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)
330 zł/ha w pierwszym i drugim roku realizacji pierwszego zobowiązania podjętego w ramach Programu
260 zł/ha w kolejnych latach realizacji pierwszego zobowiązania podjętego w ramach Programu oraz we wszystkich latach realizacji kolejnych zobowiązań
Wariant 2.5.
Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania)
1.300 zł/ha

Wariant 2.6.
Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)

1.550 zł/ha w pierwszym i drugim roku realizacji, a w przypadku upraw roślin wieloletnich – również w trzecim roku
1.300 zł/ha w kolejnych latach realizacji pierwszego zobowiązania podjętego w ramach Programu oraz we wszystkich latach realizacji kolejnych zobowiązań
Wariant 2.7.
Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania)
1.050 zł/ha
Wariant 2.8.
Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)
1.150 zł/ha w pierwszym i drugim roku realizacji, a w przypadku upraw roślin wieloletnich – również w trzecim roku
1.050 zł/ha w kolejnych latach realizacji zobowiązania podjętego w ramach Programu oraz we wszystkich latach realizacji kolejnych zobowiązań
Wariant 2.9.
Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania)
1.540 zł/ha
Wariant 2.10.
Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)
1.800 zł/ha w pierwszym, drugim i trzecim roku realizacji zobowiązania
1.540 zł/ha w kolejnych latach realizacji zobowiązania
oraz we wszystkich latach realizacji kolejnych zobowiązań
Wariant 2.11.Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania)
650 zł/ha
Wariant 2.12.
Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)
800 zł/ha w pierwszym, drugim i trzecim roku realizacji zobowiązania
650 zł/ha w kolejnych latach realizacji zobowiązania oraz we wszystkich latach realizacji kolejnych zobowiązań
4
 
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000
Wariant 4.2.
Mechowiska
1.200 zł/ha
Wariant 4.3.
Szuwary wielkoturzycowe
800 zł/ha
Wariant 4.4.
Łąki trzęślicowe i selernicowe
1.200 zł/ha
Wariant 4.5.
Murawy ciepłolubne
1.200 zł/ha
Wariant 4.6.
Półnaturalne łąki wilgotne
800 zł/ha
Wariant 4.7.
Półnaturalne łąki świeże
800 zł/ha
Wariant 4.8
Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe
800 zł/ha
Wariant 4.9. Słonorośla
1.190 zł/ha
Wariant 4.10.
Użytki przyrodnicze
550 zł/ha
5

 

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
Wariant 5.1.
Ochrona siedlisk lęgowych ptaków
1.370 zł/ha
Wariant 5.2.
Mechowiska
1.390 zł/ha
Wariant 5.3.
Szuwary wielkoturzycowe
910 zł/ha
Wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe
1.390 zł/ha
Wariant 5.5.
Murawy ciepłolubne
1.380 zł/ha
Wariant 5.6.
Półnaturalne łąki wilgotne
840 zł/ha
Wariant 5.7.
Półnaturalne łąki świeże
840 zł/ha
Wariant 5.8.
Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe
870 zł/ha
Wariant 5.9.
Słonorośla
1.190 zł/ha
Wariant 5.10.
Użytki przyrodnicze
550 zł/ha
6
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Wariant 6.1.
Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych
570 zł/ha
Wariant 6.2.
Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych
800 zł/ha
Wariant 6.3.
Produkcja nasienna na zlecenie banku genów
4.700 zł/ha
Wariant 6.4. Sady tradycyjne
2.100 zł/ha
7
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
Wariant 7.1.
Zachowanie lokalnych ras bydła
1.140 zł/szt.
Wariant 7.2.
Zachowanie lokalnych ras koni
1.500 zł/szt.
Wariant 7.3.
Zachowanie lokalnych ras owiec
320 zł/szt.
Wariant 7.4.Zachowanie lokalnych ras świń
570 zł/szt.
8
Ochrona gleb i wód
Wariant 8.1.
Wsiewki poplonowe
330 zł/ha
458 zł/ha – w przypadku gruntów położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną
Wariant 8.2.
Międzyplon ozimy
420 zł/ha
750 zł/ha – w przypadku gruntów położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną
Wariant 8.3.
Międzyplon ścierniskowy
400 zł/ha
690 zł/ha – w przypadku gruntów położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną
9
Strefy buforowe
Wariant 9.3.
Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych
40 zł/100 mb
Wariant 9.4.
Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych
100 zł/100 mb

W jednym gospodarstwie nie można realizować pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone i Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne. Na jednej powierzchni (działce rolnej) można realizować tylko jeden pakiet/wariant.

Limity powierzchni i degresywność:

W przypadku realizacji w gospodarstwie więcej niż jednego pakietu lub wariantu łączna powierzchnia działek rolnych objętych wszystkimi realizowanymi pakietami lub wariantami, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa nie może być większa niż 20 ha albo 30 ha, jeżeli wśród realizowanych pakietów lub wariantów jest realizowany wariant 2.1, 2.2, 2.5 lub 2.6 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne

Dla nowych zobowiązań podejmowanych w 2014 r. płatność rolnośrodowiskowa dla poszczególnych wariantów może zostać przyznana do powierzchni wskazanej w Tabeli 2.

Tabela2. Limit indywidualny dla pakietów/wariantów z uwzględnieniem degresywności

Nazwa pakietu/numer wariantu
Limit indywidualny
Powierzchnia, do której przysługuje 100 % stawki
Powierzchnia, do której przysługuje
50 % stawki
Pakiet 1 rolnictwo zrównoważone
20 ha
od 0,1 ha do 20 ha
Pakiet 2 rolnictwo ekologiczne
(W.2.1 i 2.2)
30 ha
od 0,1 ha do 20 ha
powyżej 20
do 30 ha
Pakiet 2 rolnictwo ekologiczne
(W.2.5 i 2.6)

30 ha

od 0,1 ha do 15 ha
powyżej 15
do 30 ha

Pakiet 2 rolnictwo ekologiczne
(W.2.3 i 2.4)

15 ha

od 0,1 ha do 15 ha

Pakiet 2 rolnictwo ekologiczne
(W.2.7–2.12)

10 ha

od 0,1 ha do 10 ha

Pakiet 4/5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych
(W.4.2–4.9 i 5.1–5.9)

20 ha

0,1 ha do 10 ha
powyżej 10 ha do 20 ha

Pakiet 4/5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych
(W.4.10 i 5.10)

5 ha

od 0,1 ha do 5 ha

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.
(W.6.1, 6.2 i 6.4)

20 ha

0,1 ha do 20 ha
Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.
(W.6.3)

0,3 ha

od 0,1 do 0,3 ha
Pakiet 8 ochrona gleb i wód
(W.8.1–8.3)

20 ha

0,1 ha do 10 ha
powyżej 10 ha do
20 ha

Rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe:

  1. zachowuje występujące w gospodarstwie rolnym i określone w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałe użytki zielone oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje dzikiej przyrody;
  2. prowadzi na formularzu udostępnionym przez Agencję rejestr działalności rolnośrodowiskowej zawierający wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, przy czym rejestr ten w zakresie zastosowania nawozów prowadzi się dla całego gospodarstwa rolnego 
  3. przestrzega innych wymogów określonych dla danego pakietu lub wariantu.

a ponadto spełnia podstawowe wymagania jakimi są: 

  • wymogi i normy określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
  • minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  • inne odpowiednie wymogi obowiązkowe, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia

Za nieprzestrzeganie wymogów są dotkliwe sankcje w postaci: zmniejszenia płatności, braku płatności w danym roku oraz zwrot płatności.

Szczegółowe informacji na temat zasad realizacji programu udzielają doradcy rolnośrodowiskowi w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Można znaleźć je również na stronach internetowych: www.minrol.gov.pl; www.arimr.gov.pl

Małgorzata Wróblewska

Skip to content