Prawidłowe wypełnianie rejestru działalności rolnośrodowiskowej

gru 8, 2014

Rolnik realizujący Program rolnośrodowiskowy zobowiązuje się do prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej. Jest on dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację zadań zamieszczonych w Planie działalności rolnośrodowiskowej, za których wykonanie rolnik otrzymuje dopłaty rolnośrodowiskowe.
Wpisy powinny być dokonywane na bieżąco po wykonaniu zabiegów, nie późnej jednak niż 15 dni po wykonaniu danej czynności agrotechnicznej. Rejestr prowadzić trzeba przez cały okres uczestnictwa w programie, a po zakończeniu realizacji należy przechowywać go wraz z planem rolnośrodowiskowym przez okres pięciu lat (w celu monitoringu i kontroli z ARiMR).
Rejestr prowadzi się na formularzu udostępnionym na stronie ARiMR lub można go uzyskać w biurze powiatowym ARiMR lub w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego. Podzielony jest on na trzy zasadnicze części: stronę tytułową, tabelę A – Rejestr działań agrotechnicznych oraz tabelę B – Oświadczenie producenta rolnego dotyczące przestrzegania wypasu na działkach rolnych. Na stronie ARiMR udostępniona jest również instrukcja do rejestru. W rejestrze niektóre zapisy dotyczą wszystkich rolników realizujących Program rolnośrodowiskowy ale większość z nich dotyczy poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.
Zastosowanie nawozów naturalnych i mineralnych rejestrują wszyscy na wszystkich działkach zgłoszonych do płatności za wyjątkiem pakietu Rolnictwo ekologiczne, gdzie użycie nawozów mineralnych nie jest dozwolone, poza ekologicznymi traktowanymi jako dozwolone. Natomiast zabiegi koszenia i zbioru zielonki, siana z łąk rejestrujemy w przypadku pakietu Rolnictwo ekologiczne, pakietu Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz pakietu Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza i na obszarach Natura 2000.
Dane dotyczące kolejnych działek, ich oznaczeń, numerów ewidencyjnych, na których są położone, powierzchnioraz upraw w plonie głównym na nich prowadzonych należy zapisywać zgodnie z planem rolnośrodowiskowym oraz złożonym wnioskiem. W kolumnie rodzaj wykonywanej czynności/działaniarolnik umieszcza zapisy dotyczące zabiegów w ramach realizowanych pakietów/wariantów np.: siew plonu głównego czy poplonu, nawożenie, koszenie, orka, zbiór plonu głównego itp. W kolejnych kolumnach umieszczamy dane dotyczące rodzaju i ilości zastosowanychnawozów. Należy pamiętać, że w odniesieniu do nawozów rejestr obejmuje całe gospodarstwo.
Stosując nawozy w gospodarstwie należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących azotu w czystym składniku. Jeżeli chodzi o nawozy mineralne to sprawdzamy jaki skład procentowy dla danego nawozu. Natomiast naturalne: średnio z 1m3 gnojowicy wnosi się do gleby do 4 – 4,5 kg azotu (N), z 1m3 gnojówki wprowadza się do gleby około 2,5 – 4,5 kg azotu. Skład chemiczny gnojówki i gnojowicy zależy przede wszystkim od gatunku zwierząt i ich wieku, a o koncentracji nawozu decyduje w dużym stopniu ilość wody stosowanej do mycia stanowisk. Gnojowica może być stosowana do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej (z wyjątkiem warzyw) oraz do nawożenia łąk i pastwisk a w umiarkowanych dawkach także do nawożenia roślin motylkowatych. Z dawką 30 ton obornika na 1 ha wnosimy do gleby: 150 kg azotu (N). Roczna dawka azotu całkowitego to 170 kg na 1 ha użytków rolnych, czyli 170 kg azotu (N) w czystym składniku to ok. 40 m³ gnojowicy lub 45 m³ gnojówki lub 35 ton obornika. Jeżeli ilość nawozów naturalnych, produkowanych w gospodarstwie, przeliczonych na azot całkowity, przekracza 170 kg azotu na 1 ha, wskazuje to na nadmierną obsadę inwentarza. Rolnik powinien wówczas albo zmniejszyć obsadę inwentarza, albo zawrzeć umowę z sąsiadami na odbiór nadwyżki nawozów naturalnych. Również należy pamiętać o terminie stosowania, który podajemy w rejestrze. Nawozy w postaci stałej lub płynnej stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, namioty foliowe). Gdy w tym okresie grunt jest zamarznięty lub pokryty śniegiem wówczas też nie stosujemy nawożenia. Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu.
Tabela B : Oświadczenie dotyczące przestrzegania ograniczenia wypasu na działkach rolnych wypełniane jest tylko w przypadku realizacji pakietów, w których ograniczenie to występuje. Są to pakiety 3,4,5 dla programu RŚ z PROW 2007-2013. Oznaczenia działek wpisujemy na tej samej zasadzie jak w tabeli A, dane dotyczące ograniczenia wypasu i maksymalnego obciążenia pastwiska zamieszczamy z planu działalności rolnośrodowiskowej. W razie zmian w stadzie pamiętać trzeba o aktualizacji Planu u doradcy rolnośrodowiskowego.

Dariusz Karwowski

Skip to content