Zmiana przepisów przy wycince drzew

lis 7, 2017

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów na prywatnych nieruchomościach. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie  drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli średnica pnia drzew jest większa niż wyżej podana, właściciel nieruchomości musi zgłosić zamiar usunięcia drzewa do właściwego organu (wójta/burmistrza/prezydenta miasta/wojewódzkiego konserwatora zabytków). Organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince, to drzewa można usunąć. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

Nadal usunięcie drzew w pasie drogowym podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Agnieszka Wołosiewicz

źródło: www.gdos.gov.pl

Skip to content