Przydomowe oczyszczalnie ścieków (I)

lut 9, 2009

Każdy obiekt mieszkalny lub użyteczności publicznej musi mieć rozwiązany problem odprowadzania ścieków. W większych skupiskach ludności, gdzie funkcjonuje rozwinięta infrastruktura, ścieki z zewnętrznych instalacji płyną do zbiorowej kanalizacji miejskiej lub gminnej. Jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia kanalizacji sanitarnej, istnieją do wyboru dwa rozwiązania: gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, czyli szambach lub oczyszczanie ich w przydomowych oczyszczalniach.

Oczyszczalnie ścieków służą ochronie zdrowia, życia, środowiska oraz chronią zasoby czystej wody, która będzie wykorzystana przez przyszłe pokolenia. Nie wszyscy rozumieją potrzebę oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych. W Polsce tylko 3% gospodarstw jest podłączonych do kanalizacji z oczyszczalnią ścieków.

Wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków rozwiązują problem zagospodarowania produkowanej przez nas zanieczyszczonej wody, ponieważ jej największa ilość pochodzi z kąpieli, mycia naczyń, spłukiwania toalet. Właśnie ten fakt posłużył do zastosowania systemów przydomowych oczyszczalni, w których zachodzi proces zbierania gromadzących się osadów, ich rozkład, filtracja wody i jej oczyszczanie. Ze względu na sposób doczyszczania wody ściekowej i jej zagospodarowanie po oczyszczaniu stosuje się kilka podstawowych rozwiązań.

Przydomowe oczyszczalnie z osadem czynnym i złożem biologicznym

W oczyszczalniach tego typu substancją aktywną w procesie jest osad czynny, który stanowi mieszaninę mikroorganizmów, silnie napowietrzany poprzez specjalne dysze lub membrany produkujące drobne pęcherzyki gazu. Złoża biologiczne z kolei wykorzystują proces wytwarzania aktywnej błony biologicznej na kształtkach lub specjalnie uformowanym ruszcie. W wyniku biodegradacji związków amoniakalnych i azotowych przez mikroorganizmy zachodzi oczyszczenie ścieków. Nie są potrzebne żadne dodatkowe substancje chemiczne do oczyszczania. Trzeba zapewnić kontrolę procesu natleniania ścieków i okresowo wywozić osady z osadnika wstępnego lub komory wstępnej osadnika.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to idealne rozwiązanie problemu ścieków dla domów jednorodzinnych, małych pensjonatów itp. budowanych na terenach nieskanalizowanych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków dzięki działaniu opartemu na naturalnych procesach biologicznych i braku zasilania energią elektryczną gwarantuje długoletnią, bezawaryjną pracę dając użytkownikowi pełen komfort – nie wymaga praktycznie żadnych czynności eksploatacyjnych.

Przydomowe oczyszczalnie typu drenażowego

Podstawowy zestaw oczyszczalni tego typu jest powszechnie stosowany w budownictwie zamiast tradycyjnych szamb. Zestaw składa się z osadnika gnilnego z wbudowanym filtrem doczyszczającym wypełnionym materiałem o dużej porowatości, zapewniającym skuteczne oczyszczenie ścieków z zawiesin i różnych frakcji nierozpuszczalnych (białek, tłuszczów itp.) Tak oczyszczone ścieki trafiają następnie do drenażu rozsączającego, w którym w podsypce żwirowo-piaskowej zachodzą dalsze procesy doczyszczania. Taka oczyszczalnia, po starannym wykonaniu, może być estetycznie wkomponowana w teren wokół domu. Teren oczyszczalni może być wykorzystany na trawnik z roślinnością ozdobną.

Oczyszczalnie typu drenażowego instaluje się na gruntach cechujących się dobrą przepuszczalnością – z dużą zawartością frakcji żwirowo-piaszczystych. Nie zaleca się ich instalowania na terenach o wysokich wodach gruntowych, a także w pobliżu ujęć wody pitnej.

Przydomowe oczyszczalnie roślinne – oczyszczalnie korzeniowe

Najczęściej stosowane na terenach, gdzie wymagana jest wysoka jakość oczyszczanych ścieków, co najmniej drugiej klasy czystości, dostarczanych bezpośrednio do cieków wodnych lub gruntu. Mogą być instalowane na terenach podmokłych, gliniastych, tam gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych.

Zamiast drenażu rozsączającego buduje się filtr piaskowo-żwirowy. Najskuteczniejszą rośliną wspomagającą oczyszczanie jest trzcina pospolita, cechująca się dużą zawartością kanałów powietrznych w swych kłączach, co zapewnia rozwój mikroflorze bakterii degradując ścieki. Oczyszczona woda może nam zasilać np. oczko wodne.

Julita Weremiuk

Skip to content