Energia prosto z gruntu

maj 21, 2012

Pompy ciepła to nowoczesna technologia grzewcza, która zapewnia oszczędność, wygodę i bezawaryjność przez długie lata.

Budując dom musimy podjąć de­cyzję o sposobie ogrzewania domu. Zależy nam na zastosowaniu wydajne­go i taniego źródła ciepła, a wybrany system powinien być łatwy w obsłudze i przyjazny środowisku. Powyższe wy­magania spełniają pompy ciepła.

Zalety pompy ciepła:

 • Bezobsługowość – system wygodny w eksploatacji, pracuje praktycznie bez nadzoru
 • Komfort użytkowania – cicha, bezawaryjna praca, możliwy internetowy monitoring pracy pompy
 • Prosta obsługa – regulacja parametrów instalacji za pomocą sterownikaodpowiednio do wymagań użytkowników
 • Niskie koszty eksploatacyjne – pompa ciepła zużywa niewielkie ilości energii elektrycznej
 • Ekologia – system przyjazny środowisku naturalnemu, brak emisji substancji szkodliwych
 • Bezpieczeństwo – nie wymaga udziału paliw wybuchowych typu gaz ziemny, propan-butan, olej opałowy
 • Klimatyzacja – w okresie letnim istnieje możliwość chłodzenia pomieszczeń
 • Długa żywotność systemu – nawet do 25 lat
 • Uniwersalność – pompę ciepła można zainstalować zarówno w nowym budynku jak i w starych obiektach. Pompa ciepła może również współpracować z innymi źródłami ciepła np. z solarami lub kominkiem
 • Stabilizacja ekonomiczna – wolniejszy wzrost cen energii elektrycznej w stosunku do cen gazu i oleju, niezależność od dostawców paliw kopalnych
 • Estetyka i oszczędność miejsca – elegancki, nowoczesny wygląd, system prosty do zabudowy, brak kominów.

Zasada działania

Pompa ciepła jest urządzeniem dzia­łającym na podobnej zasadzie, jak lo­dówka. Ciepło pobrane od produktów żywnościowych z wnętrza lodówki, jest oddawane na zewnątrz, tym sa­mym lodówka ogrzewa pomieszcze­nie, w którym się znajduje. Natomiast pompy ciepła przetwarzają energię zgromadzoną w ziemi, wodzie lub w powietrzu na energię cieplną wyko­rzystywaną do ogrzania domu. Pompy transportują ciepło ze źródła dolnego do źródła górnego przy wykorzystaniu niewielkiej ilości energii elektrycznej. Płacimy tylko za prąd, który służy do „pompowania” darmowego ciepła do domowej instalacji grzewczej (ok. 75% energii otrzymujemy ze środowiska na­turalnego). W rezultacie 1 kWh ener­gii elektrycznej daje 3–5 kWh energii cieplnej.

Wyróżniamy trzy dolne źródła ciepła:

 • powietrze – najlepsze efekty uzysku­• je się przy wykorzystaniu powietrza o stałej temperaturze np. z wentylacji;
 • woda – dobrym źródłem ciepła dla pomp są wody gruntowe, mają względnie stałą temperaturę przez cały rok;
 • grunt – pompy pobierają energię cieplną z gruntu.

Najczęściej stosuje się systemy, gdzie dolne źródło ciepła stanowi grunt. Oto dwa rodzaje zastosowania instalacji pomp ciepła:

Poziomy gruntowy wymiennik ciepła – są to najczęściej polietyleno­we rury o średnicy 32–50 mm położone poniżej głębokości przemarzania grun­tu. Wewnątrz rur pompowana jest ciecz niezamarzająca o temperaturze niższej od temperatury gruntu, która odbiera ciepło z gruntu. Zaletą tego typu wy­miennika jest łatwość jego wykonania i niski koszt. Wadą jest konieczność dysponowania dużą powierzchnią gruntu oraz podatność instalacji na zmiany temperatury zewnętrznej.

Pionowy gruntowy wymiennik ciepła – tworzą rury z tworzyw sztucz­nych, umieszczone w pionowych od­wiertach, na głębokości około 100 m. Wewnątrz rur przepływa w obiegu za­mkniętym ciecz niezamarzająca. Zaletą tego systemu jest mała podatność na zmiany temperatury zewnętrznej, mała powierzchnia gruntu oraz dwukrotnie lepsza skuteczność w porównaniu do wymiennika poziomego. Wadą jest koszt wykonania wymiennika. 

Warunki ekonomicznego i wydajnego funkcjonowania systemu

 • Właściwy dobór i zwymiarowa­nie dolnego źródła – niezmienna i względnie wysoka temperatura (10°C) dolnego źródła w ciągu ro­ku pozwala uzyskać dobrą spraw­ność instalacji.
 • Odpowiedni dobór pompy ciepła do powierzchni ogrzewanej.
 • Zastosowanie ogrzewania podło­gowego – niewielkie różnice tem­peratur między źródłem górnym (38°C), a źródłem dolnym (10°C).
 • Dobrze docieplony dom oraz kon­strukcja budynku, charakteryzują­ca się dużą pojemnością cieplną.

Marlena Zaremba

Źródło: www.zielonydom.pl; www.mk.net.pl; www.cieplodom.pl

Skip to content