Wsparcie młodych rolników na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym

lip 5, 2024 | Aktualności

Po raz drugi młodzi rolnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie w ramach ”Premii dla młodych rolników” w ramach  PS WPR. Wnioski będzie można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. 

 Kto może wystąpić o dotację

  • Osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
  • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
  • ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
  • złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Za co można uzyskać punkty

Punkty przyznawane są wg następujących kryteriów wyboru: powierzchnia użytków rolnych (do 3 punktów); kwalifikacje zawodowe (od 2 do 4 pkt);  różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem: powyżej 15 do 25 lat (3 punkty), powyżej 25 lat (5 punkty); przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (4 punkty); uczestnictwo w systemach jakości (2 punkty); rolnictwo ekologiczne (4 punkty); krajowy system jakości (1 punkt); wielkość ekonomiczna gospodarstwa wskazanego w biznesplanie (do 3 punktów); prowadzenie produkcji zwierzęcej (2 punkty); dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy (1 punkt)

Kryteria rozstrzygające

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 7 punktów,

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez wnioskodawców, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez kobietę,W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez wnioskodawców tej samej płci, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wyjściowa powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, pierwszeństwo w uzyskaniu ma gospodarstwo o większej powierzchni UR

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez wnioskodawców tej samej płci, którzy wykazali w biznesplanie gospodarstwa o identycznej wyjściowej powierzchni UR, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma wnioskodawca młodszy.

Inwestycje wspierane w ramach operacji:

Inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży; zakup nieruchomości rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich; zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu w tym sprzętu komputerowego służącego wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży; zakup wartości niematerialnych i prawnych(m.in. programy komputerowe)

Nie są wspierane inwestycje: zrealizowane lub rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy; polegające na dokonaniu zakupów od małżonka beneficjenta, rodzeństwa beneficjenta lub małżonka beneficjenta, wstępnego lub zstępnego beneficjenta lub małżonka beneficjenta; budowlane realizowane na gruntach innych niż stanowiące wyłączną własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub przedmiot jego małżeńskiej wspólności majątkowej.

Forma i kwota wsparcia

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Ryczałt (premia)  w kwocie 200 000 zł wypłacana jest w 2 ratach: pierwsza rata 140 000 zł; druga rata 60 000 złPomoc wypłaca się na wniosek o płatność (WOP) złożony:

  • WOP I  –  w terminie 12 miesięcy od dnia  przyznania pomocy,
  • WOP II  – składa się po realizacji biznesplanu, w I kwartale roku następującym po roku docelowym, nie później niż do dnia 31 marca 2029 r.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow–wnioski-mozna-skladac-od-19-czerwca

 

Monika Nowacka

Odsłony : 99
Skip to content