Znajdź „Sposób na Sukces”

mar 12, 2024 | Aktualności

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło nabór uczestników do konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Jest to konkurs o bardzo długiej tradycji, w tym roku mamy już XXIV edycję.

Ideą konkursu organizowanego  jest promocja:

– przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;

– innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;

– działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii

– włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);

– przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny zostać przypisane do jednej z trzech kategorii konkursu:

Indywidualna/rodzinna,

zespołowa,

inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełnić pewne warunki. Zgłaszane przedsięwzięcie powinno znajdować się w lokalizacji określonej w regulaminie (obszary wiejskie lub miasta do 20 tyś.), mieścić się w ustalonych ramach czasowych terminu rozpoczęcia działalności (od 1 lipca 2022 roku do 29 lutego 2024 roku), oraz być zgłoszone w wyznaczonym terminie na dołączonych do regulaminu formularzach. Istotne jest również to, że w konkursie nie mogą brać udział podmioty, które we wcześniejszych edycjach konkursu były nagradzane lub wyróżniane.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs ,,Sposób na Sukces” lub do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Krzysztof Kuteszko

Odsłony : 122
Skip to content