Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2024

paź 26, 2023 | Aktualności

Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych  na terenie województwa podlaskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Poziom dofinansowania:

a) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;

b) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;

c) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023r

Formularz wniosku należy pobrać ze strony internetowej www.wfosigw.bialystok.pl

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. Wymaganymi załącznikami do wniosku są:

a) Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;

b) Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;

c) Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie.

Zapisaną wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres:

wapnowanie@wfosigw.bialystok.pl. Jest to warunek konieczny do przyznania dofinansowania.

Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować i opatrzeć czytelnym podpisem i złożyć drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku

Źródło:  https://wfosigw.bialystok.pl/srodki-krajowe/dofinansowanie-ze-srodkow-krajowych/wapnowanie/

 

Grażyna Dobrzyń

PODR Szepietowo

Odsłony : 237
Skip to content