Nowa dotacja dla małych gospodarstw

wrz 12, 2023 | Aktualności

Rozwój małych gospodarstw jest nową formą wsparcia objętego Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Celem interwencji jest wparcie operacji, które będą przyczyniały się do zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstwa rolnego i wzrostu wartości sprzedaży brutto produktów rolnych. Według  nowego harmonogramu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków rozpocznie się 28 września  i potrwa do 27 października 2023 roku. 

Do kogo skierowana jest pomoc ?

Premię może uzyskać rolnik:

 • jeżeli jest posiadaczem gospodarstwa , które w roku wyjściowym ma powierzchnię użytków rolnych nie większą niż 300 ha;
 • w roku wyjściowym jest małym gospodarstwem, tzn. o wielkości poniżej 25 tysięcy euro;
 • prowadzi działalność rolniczą, z której uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych i działalność ta nie jest prowadzona wyłącznie w celach naukowo-badawczych. w przypadku ubiegania się o pomoc na operację dotyczącą produkcji ekologicznej w gospodarstwie prowadzącym produkcję ekologiczną, wysokość przychodu określa się uwzględniając przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych metodami ekologicznymi, tj. produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji;
 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku rolnika będącego osobą fizyczną lub wspólnika spółki cywilnej będącego osobą fizyczną;
 • spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Warunki dotyczące operacji

Pomoc przyznaje się na operację zapewniającą  zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze:

 • produkcji rolnej lub produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne lub
 • produkcji ekologicznej lub produkcji ekologicznej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi, lub
 • rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko produktów rolnych) na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (rolniczy handel detaliczny,  sprzedaży bezpośredniej lub dostaw bezpośrednich).

Pomoc przyznaje się na operację, w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym żywności w ramach krótkiego łańcucha dostaw, co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono  wniosek o przyznanie pomocy. W celu ustalenia przychodu ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie uwzględnia się przychód udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR, wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, umową kupna–sprzedaży wraz z potwierdzeniem przelewu lub informacją z ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, o której mowa w ustawie  o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Forma i kwota wsparcia

Pomoc jest wypłacana beneficjentowi w formie ryczałtu w dwóch ratach Wysokość ryczałtu wynosi maksymalnie 85 % kosztów operacji.

 • 120 000 złotych – gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzenia produktów na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw(RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną:

I rata  – 96 000 zł

II rata – 24 000 zł

 • 100 000 złotych – pozostałe operacje

I rata  –  80 000 zł

II rata – 20 000 zł

Wniosek o wypłatę I raty beneficjent składa nie później niż 6 miesięcy od zawarcia umowy o przyznaniu pomocy. Natomiast o wypłatę II raty rolnik składa po zrealizowaniu operacji, w pierwszym kwartale po roku docelowym nie później niż do dnia 31 sierpnia 2029r.

Inwestycje wspierane w ramach operacji

W ramach operacji będą wspierane inwestycje materialne i niematerialne służące do prowadzenia produkcji rolnej, w tym ekologicznej oraz przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie lub rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko produktów rolnych) na rynek w ramach  krótkich łańcuchów dostaw, w tym:

 • inwestycje budowlane,
 • wyposażenie budynków lub budowli,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym sprzętu komputerowego,
 • wartości niematerialne i prawne,

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie:

 • zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego;
 • roślin wieloletnich na cele energetyczne;
 • następujących działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych, kotów rasowych, entomofagów;
 • sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej wspieranych w interwencjach w sektorze pszczelarskim;

Nie są wspierane inwestycje budowlane realizowane na gruntach innych niż stanowiące własność wnioskodawcy.

Kryteria Punktowe

Punkty przyznaje się:

 • za uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w unijnym systemie jakości:
 • rolnictwo ekologiczne, pod warunkiem objęcia tym systemem co najmniej 50% powierzchni UR tego gospodarstwa – 4 punkty;
 • innym niż rolnictwo ekologiczne: tj. chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności, chronione nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne wyrobów winiarskich – 2 punkty ;
 • za uczestnictwo lub planowane uczestnictwo   w krajowym systemie jakości  – 1 punkt;
 • za udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy – 3 punkty;
 • jeżeli co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa w roku wyjściowym znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (w których co najmniej 50% powierzchni UR znajduje się powyżej 350 m n.p.m. – 2 punkty
 • szkolenia, w których wnioskodawca wziął udział (nie wcześniej niż 3 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku o lub planuje wziąć udział w szkoleniu związanym z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie – 2 punkty

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 3 punkty. Spośród wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów  pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy przed pozostałymi wnioskodawcami (mężczyznami i wnioskodawcami niebędącymi osobami fizycznymi) mają kobiety. O kolejności przysługiwania pomocy w ramach grupy kobiet oraz w ramach grupy pozostałych wnioskodawców decyduje przychód bazowy w gospodarstwie, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma ten wnioskodawca, który uzyskał wyższy przychód.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane  do 27 października  2023 r. tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Źródło: Wytyczne szczegółowe  w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach  w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw

Anna Czarkowska

Odsłony : 435
Skip to content