Zmiany wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich możliwe tylko do końca sierpnia

sie 30, 2023 | Aktualności

Przypominamy, że już tylko do czwartku 31 sierpnia można składać żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw. Również do końca bieżącego miesiąca rolnicy, którzy zawnioskowali o Interwencję – Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027, mogą dodatkowo zawnioskować lub dokonać zmiany wniosku.

Wydłużenie terminów

Warto także przypomnieć, że wydłużone zostały terminy na składanie dokumentów w następującym zakresie:

  • W ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw – wydłużono z 31 sierpnia do 30 września termin na złożenie dokumentów warunkujących przyznanie płatności.
  • W ramach Interwencji – Rolnictwo ekologiczne:
  • wydłużono z 25 lipca do 30 września termin na sporządzanie planów działalności ekologicznej;
  • wydłużono z 31 lipca do 15 października termin na dostarczanie do ARiMR przez rolników kopi wybranych stron planów działalności ekologicznej.
  • W ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt – wydłużono z 25 lipca do dnia 30 września 2023 r. termin na:
  • złożenie planu poprawy dobrostanu zwierząt lub oświadczenia, że w planie poprawy dobrostanu zwierząt nie zaszły zmiany;
  • przesłanie zdjęć dokumentujących stosowanie ściółki w pomieszczeniu lub w budynku, w którym utrzymywane są zwierzęta, objęte wymogami praktyki „utrzymywanie na ściółce”. Opcjonalnie możliwe jest także złożenie oświadczenia o zapewnieniu ściółki. Oświadczenie takie składa się w terminie od 15 marca do 21 marca 2024 r.

Co jeszcze się zmienia?

W ekoschemacie Dobrostan zwierząt wprowadzono ponadto korzystne zmiany dla rolników realizujących praktykę „zapewnienie wypasu” lub praktykę „zapewnienie wybiegu” w ramach wariantów Dobrostan krów mlecznych, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach i Dobrostan opasów – polegające na tym, że rolnik będzie mógł opcjonalnie prowadzić rejestr wypasu/wybiegu lub złożyć oświadczenie, w którym określi w sposób uproszczony przebieg realizacji zobowiązania w gospodarstwie, co będzie stanowić podstawę do wyliczenia płatności dobrostanowej.

Zakres możliwych zmian we wnioskach

Również do końca bieżącego miesiąca rolnicy, którzy zawnioskowali o Interwencję – Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027, mogą dodatkowo zawnioskować lub dokonać zmiany wniosku w zakresie:

  • Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych;
  • Pakietu 8. Trwałe użytki zielone lub
  • Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w zakresie upraw paszowych i TUZ).

Jest to skutkiem zmiany zasad przyznawania płatności w ramach tych pakietów, tj. obniżenia z 0,5 do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt przy ubieganiu się o płatności do upraw paszowych i TUZ.

W ramach prac nad zmianą Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 Polska proponowała również inne zmiany w zakresie płatności bezpośrednich, dotyczące normy GAEC 6, ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi oraz premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą w ramach Interwencji – Rolnictwo ekologiczne. Jednak na zmiany w tym zakresie Komisja Europejska nie wyraziła zgody.

Zasady płatności dla małych gospodarstw

Płatność ta zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów. Rozwiązanie to dotyczy rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 r.

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.

Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023, ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.

Odsłony : 306
Skip to content