Konkurs – BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

cze 30, 2023 | Aktualności

Praca w gospodarstwie niesie za sobą dużo niebezpieczeństw zagrażających życiu lub zdrowiu rolnika i jego rodziny.  Wypadki w rolnictwie zdarzają się  nie tylko przy nieodpowiedniej obsłudze maszyn i urządzeń, ale również przy obsłudze zwierząt. Czy wiesz jakie są zasady BHP przy obsłudze bydła?  Poddaj się poniższemu testowi i sprawdź swoją wiedzę!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie
z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Podlaską Izbą Rolniczą organizują XIII Wojewódzki Konkurs dla Rolników-Producentów Mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.  Celem konkursu jest  zmniejszenie skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego.

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru
o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie opisowe. Konkurs przewidziany jest dla rolników ubezpieczonych w KRUS, prowadzących działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego.

Pytania konkursowe zamieszczone są w miesięczniku „Wiadomości Rolnicze”, natomiast arkusz zgłoszeniowy wraz z regulaminem, pytaniami konkursowymi i klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – www.odr.pl, Podlaskiej Izby Rolniczej – www.pirol.pl, oraz w Placówkach Terenowych KRUS znajdujących się w województwie podlaskim.

Arkusz zgłoszeniowy z odpowiedziami oraz klauzule informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych należy przesłać lub dostarczyć do 11 sierpnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego)  pod adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, ul. Legionowa 18,  15-099 Białystok lud złożyć w  najbliższej Placówce Terenowej KRUS z dopiskiem „Konkurs”. Adresy dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS DLA ROLNIKÓW – PRODUCENTÓW MLEKA

„BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH”

1. Do zwierząt gospodarskich nie dopuszcza się osób:
a) wykonujących codzienne czynności związane z obsługą zwierząt
b) wykazujących zachowania agresywne, będących pod wpływem alkoholu lub silnie pachnących (krwią, benzyną, środkami używanymi przez weterynarzy)
c) zatrudnionych w gospodarstwie do codziennej obsługi zwierząt
d) nie wiem
2. Do prowadzenia zwierząt w gospodarstwie powinny być używane:
a) kolczatki, ograniczające ucieczkę zwierząt, a podczas przeprowadzania łańcuch powinien być okręcony wokół dłoni
b) gładkie łańcuchy, linki lub powrozy, nie powodujące okaleczeń rąk lub innych urazów w razie szarpnięcia przez zwierzę
c) kantary (bez uwięzi) umożliwiające bezpośrednie przytrzymanie zwierzęcia podczas przeprowadzania
d) nie wiem
3. Podstawowym i niezbędnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo osób obsługujących zwierzęta jest:
a) zapewnienie zwierzętom dobrostanu
b) zachowanie nieładu w pomieszczeniach gospodarskich
c) prowadzenie selekcji z uwzględnieniem tylko cech produkcyjnych, bez względu na zachowania agresywne zwierząt
d) nie wiem
4. Pomieszczenia inwentarskie powinny:
a) być wyposażone w progi
b) posiadać drzwi otwierane na zewnątrz
c) posiadać powierzchnię podłogi korytarza nasiąkliwą i nieśliską
d) nie wiem
5. Okresowe zabiegi pielęgnacyjne bydła np. korekcja racic, strzyżenie, piłowanie rogów, należy wykonywać:
a) w poskromie
b) wówczas gdy zwierzę jest przytrzymywane przez pracownika
c) po przywiązaniu zwierzęcia na uwięzi do ruchomych przedmiotów
d) nie wiem
6. Na ciągach komunikacyjnych szczególnie narażonych na wodę lub odchody zwierzęce:
a) należy wykonać posadzkę betonową, która stanowi powierzchnię łatwo zmywalną
b) stosuje się posadzki antypoślizgowe
c) zaleca się stosowanie materiałów antykorozyjnych
d) nie wiem
7. Załadunek lub wyładunek zwierząt powinien odbywać się:
a) przy użyciu ramp, pomostów lub pochylni o podłożu ograniczającym poślizg, wyposażonych w zabezpieczenia boczne
b) w miejscu odpowiednio oznaczonym znakami symbolicznymi, tabliczkami ostrzegawczymi lub informacyjnymi.
c) odpowiedz a i b są prawidłowe
d) nie wiem.
8. W pomieszczeniach inwentarskich, w których znajdują się poddasza użytkowe otwory w stropach i ścianach służące do zrzucania pasz i słomy:
a) należy zlikwidować
b) zabezpiecza się balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m, licząc od poziomu stropu pod poddaszem
c) zaleca się trwale zabezpieczyć drewnianą osłoną
d) nie wiem
9. Przy obsłudze zwierząt gospodarskich niedopuszczalne jest:
a) wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz zbliżanie się do zwierząt w sposób dla nich niezauważalny
b) sygnalizowanie swojej obecności głosem lub poprzez dotyk
c) zachowanie szczególnej ostrożności
d) nie wiem
10. Zwierzęta niebezpieczne:
a) obsługiwane są przez różne osoby o spokojnym usposobieniu, utrzymywane są w zbiorowych kojcach albo boksach
b) obsługiwane są przez te same osoby, utrzymywane są w oddzielnych kojcach, boksach lub są przywiązane uwiązami
c) obsługiwane są przez te same osoby, utrzymywane są w grupowych kojcach albo boksach albo przywiązywane do ruchomych elementów
d) nie wiem
11. Chorobom odzwierzęcym można zapobiec m.in. poprzez:
a) dezynfekowanie oraz opatrywanie wszelkich ran i skaleczeń
b) przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz utrzymywanie higieny w pomieszczeniach gospodarskich
c) odpowiedzi a i b są prawidłowe
d) nie wiem
12. Rozcieńczone zasady, kwasy i środki dezynfekujące powinny być:
a) odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i przechowywane w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, zwłaszcza dzieci, nie należy przetrzymywać ich w ogólnodostępnych pomieszczeniach gospodarskich
b) przechowywane w pomieszczeniu, w którym znajduje się zbiornik na mleko
c) przelane do specjalnych pojemników i oznaczone jako niebezpieczne i przechowywane w pomieszczeniu socjalnym
d) nie wiem
13. Progi w wejściach w budynkach inwentarskich, stopnie:
a) powinny być wysokie i nieoznaczone
b) należy oznaczyć w sposób widoczny np. pomalowane w żółto-czarne pasy lub oklejone taśmą ostrzegawczą
c) powinny być niewidoczne
d) nie wiem
14. Osoby pracujące przy udoju krów:
a) w halach udojowych szczególną uwagę należy zachować przy wchodzeniu krów na stanowiska udojowe
b) na stanowiskach szczególna uwagę należy zwrócić na krowy sąsiednie, w danej chwili jeszcze nie wydojone, gdyż są one w tym momencie niespokojne
c) odpowiedzi a i b są prawidłowe
d) nie wiem
15. Pomocnikiem rolnika nazywamy:
a) osobę ubezpieczoną jako domownika w gospodarstwie rolnym rolnika
b) osobę ubezpieczona jako małżonka rolnika w gospodarstwie rolnym rolnika
c) pełnoletnią osobę świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach
d) nie wiem

16. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim, na wniosek, obejmuje się osobę:
a) posiadającą więcej niż 1 ha przeliczeniowy
b) której działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania
c) każdy może ubezpieczyć się na wniosek w KRUS
d) nie wiem

17. Osoby uprawnione kierowane są na rehabilitację do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS m.in. w:
a) Jedlcu
b) Krynicy-Zdroju
c) Olecku
d) nie wiem

18. Choroba zawodowa rolnika w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników to choroba, która powstała:
a) w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba jest objęta wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy
b) w związku z hospitalizacją rolnika po urazie powstałym w wyniku wypadku przy pracy w rolnictwie
c) po zakażeniu bakterią lub wirusem i objawia się katarem, bólem gardła, kaszlem i podwyższoną temperaturą
d) nie wiem

19. Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków (grupowe ubezpieczenie NWW) obejmuje dzieci rolników do ukończenia:
a) 14 roku życia
b) 16 roku życia
c) 17 roku życia
d) nie wiem

20. Wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
a) bez zbędnej zwłoki
b) po zakończeniu leczenia
c) w trakcie przebywania na zasiłku chorobowym ponad 30 dni
d) nie wiem

Pytanie opisowe:
Wymień i krótko opisz metody poskramiania bydła.

Do pobrania:

ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

 

Łukasz Mioduszewski

 

Odsłony : 391
Skip to content