Do 19 lipca 2023 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy z obszaru D „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

cze 26, 2023 | Aktualności

Nabór w ramach obszaru D „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020 potrwa o dwa tygodnie dłużej do 19 lipca 2023r., a nie jak pierwotnie zakładano do 5 lipca. Rolnicy, będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków o przyznanie pomocy, jeżeli planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, zmianą jej profilu czy wprowadzaniem innowacji. Dokumenty składa się w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym „wspólnie wnioskujące”, wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorcy zagranicznego. Muszą oni posiadać nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej lub gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i nie przekraczającej 300 ha. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić nie mniej niż 13 tys. euro i nie więcej niż 200 tys. euro. Standardowy poziom dofinansowania wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika lub osób wspólnie wnioskujących 60 proc.. Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł dofinansowania, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia dotyczyć będzie bezpośrednio budowy, modernizacji budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją na inwentarskie innych istniejących w gospodarstwie budynków. W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł. W ramach obszaru D „Modernizacji gospodarstw rolnych” można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że będzie ona wykorzystywana na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Dostarczone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-d–nabor-wydluzony-do-19-lipca

 

                                                                                                                                     Monika Jakubowska

Odsłony : 1151
Skip to content