Wyższe dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

mar 1, 2023 | Aktualności

W czwartek 23 lutego 2023 roku ukazał się projekt rozporządzenia określający m.in. zwiększenie puli środków pieniężnych dla Kół Gospodyń Wiejskich.  W 2022 roku kwota z Ustawy budżetowej wynosiła 70 mln zł, zaś w 2023 roku została zwiększona. do 120 mln zł. Możemy zaobserwować tendencję wzrostową w porównaniu z latami ubiegłymi, co oznacza wyższe dotacje dla KGW.

Projekt zakłada, tak jak było dotychczas, że wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków koła ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Suma dotacji zwiększyła się adekwatnie do:

1) 8 000 zł, jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;

2) 9 000 zł, jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;

3) 10 000 zł, jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

W 2022 roku było to odpowiednio  5000 zł, 6000 zł, 7000 zł, co oznacza, że w każdym przypadku działania kola kwota zwiększy się o 3000zł. Otrzymane fundusze można przeznaczyć na realizację celów statutowych. Wzorcowe statuty zakładają prowadzenie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, rozwijanie kultury ludowej w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. Doskonałym przykładem jest organizacja szkoleń i warsztatów, zakup strojów ludowych, zakup różnego rodzaju artykułów dekoracyjnych, wyposażenie świetlic lub małe remonty siedzib kół.

Pomoc będzie wypłacana niezwłocznie po wydaniu decyzji z ARiMR na rachunek bankowy koła.

Kolejną zmianą którą czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia jest to, że we wniosku o przyznanie pomocy finansowej  KGW oprócz obowiązkowych danych z Ustawy, będzie konieczność podania numeru identyfikacyjnego. Zatem przed złożeniem wniosku o dotację będzie konieczność złożenia wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego do ARiMR.

Projekt rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12369761/12954675/12954676/dokument608148.pdf

 

Justyna Gajewska

Odsłony : 508
Skip to content