Wsparcie na infrastrukturę społeczną. Spiesz się!

sty 10, 2023 | Aktualności

,,Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” prowadzi nabór wniosków na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Osoby zainteresowane powinny się spieszyć, ponieważ termin naboru wniosków mija 27.01 br. o godzinie 15:30.

Wsparcie może objąć wyłącznie niekomercyjne przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR w zakresie: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji lub integracji lokalnej społeczności.

Potencjalnym beneficjentem może być:

– osoba fizyczna – pełnoletnia, będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, zamieszkująca na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla Suwalsko-Sejneńskiej LGD,

– osoba prawna, z wyłączeniem województwa – siedziba tej osoby lub jej oddziału musi znajdować się na obszarze wiejskim objętym LSR,

– jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – siedziba jednostki lub oddziału również musi być zlokalizowana na obszarze wiejskim objętym LSR.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

– maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,

– maksymalnie 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej jak również organizacji pozarządowej wykonującej działalność gospodarczą,

– nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych – jeśli o wsparcie ubiega się jednostka sektora finansów publicznych.

Powyższe działanie co roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, dlatego mając atrakcyjny pomysł na ogólnodostępną infrastrukturę dla lokalnej społeczności warto zastanowić się nad złożeniem wniosku. Korzyścią dodatnią wynikającą ze wsparcia z całą pewnością będzie budowanie silniejszych więzi wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

Więcej szczegółów dotyczących naboru zamieszczono pod poniższym linkiem:

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-ivefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-infrastruktura-spoleczna.html#gsc.tab=0

 

                                                                                              Paweł Buchowski

                                                                                              PZDR Sejny

Odsłony : 213
Skip to content