Wsparcie dla producentów trzody chlewnej

sty 9, 2023 | Aktualności

Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie. Jest to zupełnie nowy rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR.

Działanie to jest nadzwyczajnym programem, będącym odpowiedzią na problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej w gospodarstwach z trzodą chlewną prowadzącym hodowlę w cyklu zamkniętym. Dofinansowanie ma wynieść od 2400 do 70000 zł. Budżet tego działania opiewa na 155 mln euro. Rolnik, który ubiega się o pomoc w chwili ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy musi prowadzić działalność w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gatunku świnia.

Wysokość pomocy będzie uzależniona od wielkości  gospodarstwa i ilości zgłoszonych do oznakowania świń urodzonych w siedzibie stada posiadacza tych zwierząt w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 roku, a zgłoszone najpóźniej do 15 maja 2022 roku. Ponadto w okresie do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Stawka pomocy ma wynieść :

1)     2400 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 24 sztuk;

2)     5000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 25 sztuk i nie więcej niż 49 sztuk;

3)     10 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 50 sztuk i nie więcej niż 99 sztuk;

4)     20 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 100 sztuk i nie więcej niż 199 sztuk;

5)     30 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 200 sztuk i nie więcej niż 299 sztuk;

6)     40 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 300 sztuk i nie więcej niż 399 sztuk;

7)     50 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 400 sztuk i nie więcej niż 499 sztuk;

8)     60 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 500 sztuk i nie więcej niż 599 sztuk;

9)     70 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 600 sztuk

Beneficjenci działania muszą spełnić co najmniej jeden z następujących warunków:

– prowadzić produkcję ekologiczną;

– otrzymali pomoc w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i taki wniosek złożyli też w 2022 roku;

– otrzymali płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożyli w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 r. i 2022 r. powinny zostać zadeklarowane co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;

– zrealizowali inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach premii dla młodych rolników lub środków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz spełniają warunki określone w decyzjach przyznających takie wsparcie;

– zrealizowali operacje prośrodowiskowe związane z „Modernizacją gospodarstw rolnych” oraz realizują wynikające z tego zobowiązania;

– zrealizowali przedsięwzięcie w ramach „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” oraz realizują zobowiązania z tym związane;

– wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii;

– zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych.

Pomoc może być przyznana rolnikowi tylko raz i nie może przekroczyć 15 tys. euro.  Wypłacona zostanie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w terminie 45 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Wypłata pomocy nastąpi w miesiącu wydania decyzji. Planowanym miesiącem wydania decyzji i wypłaty przyznanej pomocy jest marzec 2023 r.

Źródło : https://www.gov.pl/web/arimr/informacje-m22

                                                                                                                                        Agnieszka Bakun

                                                                                                                                        PZDR Sokółka

Odsłony : 534
Skip to content