Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania – Są pieniądze na działalność pozarolniczą

sty 9, 2023 | Aktualności

Stowarzyszenie ,,Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” od 30 grudnia prowadzi nabór wniosków na operacje z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

O pomoc w formie premii w wysokości 100 tys. zł mogą ubiegać się mieszkańcy z obszaru działania Suwalsko-Sejneńskiej LGD. Wnioskodawca musi spełniać kilka zasadniczych kryteriów:

– być osobą pełnoletnią,

– być obywatelem państwa członkowskiego UE,

– mieć miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (w skrócie LSR),

– nie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmie działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów,

– osoba wnioskująca o przyznanie pomocy w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Planowana operacja musi zakładać podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej regulowanej przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy oraz dokonanie zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dostępną pomocą mogą być objęte koszty  ekonomicznie uzasadnione i niezbędne do przeprowadzenia operacji, są to koszty m.in.:

– budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości,

– zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia,

– zakupu oprogramowania komputerowego i niezbędnych patentów,

– najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia, nieruchomości,

– zakupu środków transportu,

– zakupu materiałów niezbędnych do produkcji w zakresie planowanej operacji,

– koszty ogólne takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje i doradztwo,

– wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne.

Powyższa pomoc ma charakter pomocy de minimis. Nabór wniosków potrwa do 27.01.2023 roku.

Poniżej link do ogłoszenia o naborze:

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-vefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html#gsc.tab=0

 

                                                                                              Paweł Buchowski

                                                                                              PZDR Sejny

Odsłony : 387
Skip to content