Ruszył nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych

sty 9, 2023 | Aktualności

Nabór wniosków prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej i jest on na dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wnioski można składać od 2.01  do 31.03.2023r.
w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinasowanie, dostępny na stronie NFOŚiGW.

Beneficjentami tego naboru są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą rolnicy, posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dofinansowanie przysługuje do przedsięwzięć w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

Dofinasowanie przysługuje w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych,
z zastrzeżeniem , że:

– kwota dofinansowania nie  może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonego w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia

– podatek Vat nie stanowi koszu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Informacje dodatkowe:

– W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT,

– W ramach ogłoszonego naboru jedna gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

– Beneficjent zobowiązany będzie udokumentować zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie, z wyłączeniem składowania) odpadów usuwanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia (brak udokumentowania skutkować będzie wypowiedzeniem umowy i zwrotem wypłaconej dotacji).

Więcej  informacji o uruchomionym naborze wniosków znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej-2021

Anna Wróblewska

Odsłony : 713
Skip to content