Nabór na Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” – dotacje do 150 tys. złotych na gospodarstwo. Termin składania wniosków od 31 stycznia do 1 marca 2023 roku

sty 9, 2023 | Aktualności

Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych na realizację danej inwestycji kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

W przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją:

 • dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych;
 • będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
 • będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń, o którym mowa w pkt 2, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, zakupu pomp ciepła.

W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie dotyczący danego gospodarstwa.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji (min.3 punkty)

 • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne; 2 pkt
 • realizacja operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami; 2 pkt
 • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków PROW 2014 – 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000; 3 pkt
 • ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej, 1 pkt
 • prowadzenie produkcji zwierzęca w ilości równej co najmniej 5 DJP, 4 pkt
 • sprawności urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.
 1. powyżej 21% – 3 pkt
 2. powyżej 18% 2 pkt
 3. nie więcej niż 18%, przyznaje się 1 pkt

Minimalna liczba punktów, która dopuszcza do rozpatrywania wniosku to: 3 punkty.

Należy pamiętać, iż w przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie, pomoc przyznaje się na operację, która
będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową (tj. po zrealizowaniu
całej operacji), powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później
niż do dnia 30 czerwca 2025 roku.

źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-w-obszarze-zielona-energia

                                                                                                                             Anna Olędzka

Odsłony : 435
Skip to content