Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania

sty 9, 2023 | Aktualności

W terminie od 31.01 do 01.03.2023 r. prowadzony będzie nabór na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Maksymalna kwota pomocy jaką może uzyskać rolnik na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie

Pomoc przyznaje się rolnikowi jeżeli m.in.:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej zwanych dalej „gospodarstwem”;
  • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo – badawczych;

Koszty kwalifikowane to:

  • wykonanie ujęcia wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników,
  • zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadniania,
  • budowa, zakup lub instalacja elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
  • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie,
  • opłaty za patenty lub licencje,
  • koszty ogólne, tj. związane z przygotowaniem i realizacją operacji – w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Wysokość pomocy

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji.
Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik.

W przypadku obszaru nawadniania w gospodarstwie brak jest możliwości składania wniosku przez rolników którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc.

  • Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł.
  • Do realizacji mogą być przyjęte operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi powyżej 15 tys. zł.

Pomoc przyznaje się na operację, która będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową (tj. po zrealizowaniu całej operacji), powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, zwaną dalej „umową”, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Gdzie można złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

 Źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-w-obszarze-nawadniania

 

                                                                                                                                               Monika Nowacka

 

Odsłony : 287
Skip to content