Rolniku – złóż do końca stycznia

sty 5, 2023 | Aktualności, Modernizacja gospodarstw rolnych

Dnia 31.01.2023 roku upływa termin złożenia przez rolnika – beneficjenta poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020 tzw. Informacji po realizacji operacji.

Obowiązek ten wynika z postanowienia § 5 ust. 4 Umowy o przyznaniu pomocy: „Beneficjent zobowiązuje się złożyć we właściwym oddziale regionalnym wypełnioną Informację po realizacji operacji,, zgodnie ze wzorem, który dostępny jest w oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej Agencji, w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej. W przypadku operacji realizowanych przez osoby wspólnie wnioskujące, które ubiegają się wspólnie o pomoc w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej, powyższy warunek zobowiązuje się spełnić każda z tych osób. W każdym kolejnym roku w okresie 5 lat liczonym od dnia wypłaty płatności końcowej beneficjent zobowiązuje się do złożenia na każde wezwanie Agencji (nie częściej niż raz w roku) Informacji po realizacji operacji”.

Wzór Informacji wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest w Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl w zakładce zawierającej dokumenty aplikacyjne właściwe dla przedmiotowego działania.

W przypadku składania Informacji  osobiście lub przez osobę upoważnioną lub za pomocą poczty kurierskiej o terminowości decyduje data złożenia dokumentów do Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. W przypadku wysyłania Informacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej w tym również za pośrednictwem usługi „Pocztex Kuriera Poczty Polskiej” o terminowości decyduje data stempla pocztowego.

Na podstawie § 13 ust. 1 Umowy o przyznaniu pomocy, w przypadku niezłożenia informacji po realizacji operacji, zwrotowi podlega 0,5% otrzymanej kwoty pomocy.

źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/typ-operacji-modernizacja-gospodarstw-rolnych

 

Magdalena Milewska

do pobrania:

Instrukcja do Informacji po realizacji operacji

Informacja po realizacji operacji

 

Odsłony : 421
Skip to content