Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – co warto wiedzieć?

sty 4, 2023 | Aktualności, Ekologia i Środowisko

Na terenach dotychczas nieskanalizowanych oraz w miejscach w których budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, użytkownicy nieruchomości muszą zastosować alternatywne rozwiązania dotyczące odprowadzenia ścieków bytowych. Najczęściej budowane są zbiorniki do gromadzenia ścieków (z ich okresowym opróżnianiem przez firmy asenizacyjne) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

O ile budowa zbiorników na nieczystości ciekłe jest dość prosta i jasno określona przepisami prawa, to w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, problem jest o wiele bardziej złożony. Wymagania dotyczące warunków usytuowania i technicznych rozwiązań, zawarte są w wielu aktach prawnych i trudno doszukać się opracowań wskazujących jednolitą ścieżkę przejścia procedur administracyjnych. Należy mieć świadomość, że poszczególne instalacje posiadają odrębne uwarunkowania i do każdej z nich trzeba podchodzić indywidualnie przy ustalaniu procedury administracyjnej.

W przepisach Prawa budowlanego, przydomowe oczyszczalnie ścieków, uznane są jako „urządzenia budowlane” (art. 3, pkt 9). Budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (art. 29, ust. 1, pkt 5). Jednak przy budowie nowego budynku mieszkalnego na pozwolenie na budowę, musimy wskazać technologię oczyszczania ścieków. Budowa oczyszczalni rozpatrywana jest zazwyczaj w tym samym postępowaniu.

Załatwienie spraw dokumentacyjnych, należy rozpocząć od uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego, wymaganym artykułem 394, ust. 1, pkt 13 Prawa wodnego. Zgłoszenie takie, składa się we właściwym terytorialnie Nadzorze Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Formularz druku można uzyskać w jednostce przyjmującej zgłoszenia lub na stronach internetowych Wód Polskich.

Do wniosku zgłoszenia wodnoprawnego, należy dołączyć:

– mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem realizowanych urządzeń, wraz z drenażem rozsączającym, wymiary, średnice, rozstaw drenażu;

– szkice lub rysunki urządzeń podlegających zgłoszeniu;

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane – w celu sprawdzenia, czy gmina nie zakazuje na tym terenie budowy urządzeń do oczyszczania ścieków;

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego;

Ponadto, zgłaszający powinien wykazać sprawność zgłaszanej oczyszczalni w zakresie stopnia oczyszczania ścieków do poziomów dopuszczalnych do odprowadzenia  ich do gruntu oraz  dostarczyć  badanie geologiczne gruntu  ustalające poziom wód gruntowych i innych parametrów gruntu,  niezbędnych  do określenia warunków zrzutu oczyszczonych ścieków do gruntu.

Uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego, pozwala na podjęcie kolejnych kroków administracyjnych w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania ostatecznych pozwoleń budowlanych.

Jak wcześniej wspomniano, każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie,
z uwzględnieniem sytuacji na konkretnej działce. Przy projektowaniu instalacji, należy zachowywać normowe odległości od granic, budynków mieszkalnych, ujęć wody i innych uregulowanych prawnie obiektów.   Nie należy wykluczać zróżnicowanych interpretacji poszczególnych zagadnień przez różne podmioty administracyjne załatwiające sprawę pozwoleń, dlatego też, najlepiej poprosić o pomoc projektanta lub osoby związane z załatwieniem danej sprawy.

źródło: obowiązujące przepisy prawa wodnego

Kazimierz Szmurło

 

 

Odsłony : 1714
Skip to content