5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych PROW 2014–2020

gru 21, 2022 | Aktualności, Ekonomika, PROW 2014-2020

28 grudnia 2022 r  – uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych PROW 2014–2020

W dniu 20 grudnia 2022 r. w  ARiMR podano do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy uruchomiono nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Termin naboru to 28 grudnia 2022 r. – 24 luty 2023 r.

 1. Pomoc przyznaje się:
 2. rolnikowi (osobie fizycznej, osobie prawnej, spółce osobowej albo wspólnikom spółki cywilnej),

który:

− jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”;

− posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy rolnikiem jest osoba fizyczna, na dzień złożenia wniosku musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

− być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

− być pełnoletnim.

W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc jest przyznawana jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce oraz:

− nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, której będzie dotyczyła realizowana operacja stanowi wkład wniesiony do tej spółki co najmniej od dnia złożenia wniosku;

− w ramach umowy tej spółki jest prowadzony chów lub hodowla nie mniej niż 50 świń lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”;

− każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jest pełnoletni;

 1. spółce wodnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne lub związkowi spółek wodnych, jeżeli:
 2. a) od dnia złożenia wniosku:
 • więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne lub więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością tej spółki jest w posiadaniu rolników;
 • spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

– ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub

– melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej,

 1. b) spółce albo związkowi takich spółek wodnych został nadany numer identyfikacyjny;

3) związkowi spółek wodnych, jeżeli każda ze spółek tworzących ten związek spełnia ww. warunki.

 1. Pomoc w ramach tego naboru dedykowana jest:
 2. rolnikowi, który planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:
 3. a) ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
 4. b) utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
 5. c) zakup urządzeń do dezynfekcji takich jak brama, kurtyna, tunel, lub
 6. d) przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym
  w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, lub
 7. e) przebudowę/rozbudowę/remont chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym
  z chlewnią było możliwe przeprowadzanie zdezynfekowania się osób, które zajmują się obsługą świń, lub
 8. f) budowę/przebudowę, magazynu do przechowywania słomy dla świń, w przypadku chowu lub hodowli świń na ściółce, o kubaturze dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń na słomę, lub
 9. g) zakup i posadowienie na nieruchomości silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie, o ładowności dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń
  na paszę;
 10. spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej:
 11. a) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny lub
 12. b) wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, polegających na:

− przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień lub

− budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu
z piętrzeniem, lub

− oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

III. Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę:

 1. refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
 2. a) rolnika w zakresie operacji wskazanych w pkt. II.1 b-g;
 3. b) spółek wodnych i związków spółek wodnych w zakresie operacji wskazanej w pkt. II.2.a;
 4. standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku rolnika w odniesieniu do operacji wskazanej w pkt. II.1.a. Pomoc przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:
 5. a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek

oraz

 1. b) kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Standardowe stawki jednostkowe wynoszą:

− 290 zł – koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia;

− 2630 zł – koszt wykonania 1 bramy;

− 890 zł – koszt wykonania 1 furtki;

 1. standardowych stawek jednostkowych lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych będących kosztami ogólnymi w przypadku spółek wodnych i związków tych spółek w odniesieniu do operacji wskazanej w pkt II.2.b.

Pomoc przyznaje się wówczas w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:

 1. a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych oraz odpowiednio:

− długości rowów melioracyjnych, na których wykonano roboty budowlane lub

− liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów z piętrzeniem, lub

− liczby przebudowanych lub wyremontowanych studzienek drenarskich, lub

− liczby wylotów drenarskich lub liczby przystosowanych do funkcji retencyjnej studzienek drenarskich, lub

− liczby wylotów drenarskich lub długości rurociągów drenarskich, które zostały oczyszczone lub na których wykonano roboty budowlane, oraz

 1. b) kosztów ogólnych dotyczących tej operacji, które uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z lit. a) – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Standardowe stawki jednostkowe wynoszą za:

1) przebudowę lub remont 1 metra bieżącego rowu melioracyjnego o szerokości dna:

 1. a) do 70 cm i głębokości do 1 m – 19 zł,
 2. b) do 70 cm i głębokości powyżej 1 m – 27,5 zł,
 3. c) powyżej 70 cm i głębokości do 1 m – 31,5 zł,
 4. d) powyżej 70 cm i głębokości powyżej 1 m – 37,5 zł;

2) darniowanie 1 m2 skarpy lub dna rowu melioracyjnego – 25 zł;

3) wykonanie 1 metra bieżącego kiszki faszynowej – 40 zł;

4) wykonanie umocnienia betonowego 1 metra bieżącego rowu melioracyjnego – 100 zł;

5) budowę, przebudowę lub remont 1 metra bieżącego przepustu o średnicy:

 1. a) od 40 do 70 cm – 1100 zł,
 2. b) powyżej 70 do 100 cm – 2500 zł,
 3. c) powyżej 100 cm – 3300 zł;

6) budowę stałego progu piętrzącego o wysokości:

 1. a) do 1 m – 9000 zł,
 2. b) powyżej 1 m do 1,5 m – 15 000 zł;

7) przebudowę lub remont stałego progu piętrzącego o wysokości:

 1. a) do 1 m – 5000 zł,
 2. b) powyżej 1 m do 1,5 m – 8000 zł;

8) budowę zastawki o wysokości piętrzenia:

 1. a) do 1 m – 23 000 zł,
 2. b) powyżej 1 m do 1,5 m – 30 000 zł;

9) przebudowę lub remont zastawki o wysokości piętrzenia:

 1. a) do 1 m – 10 250 zł,
 2. b) powyżej 1 m do 1,5 m – 14 400 zł;

10) budowę, przebudowę lub remont 1 metra bieżącego przepustu z piętrzeniem o średnicy:

 1. a) od 40 do 70 cm – 1500 zł,
 2. b) powyżej 70 do 100 cm – 3250 zł,
 3. c) powyżej 100 cm –4400 zł;

11) oczyszczenie oraz udrożnienie 1 metra bieżącego rurociągu drenarskiego o średnicy:

 1. a) od 50 do 100 mm – 10,6 zł,
 2. b) powyżej 100 do 150 mm – 13,4 zł,
 3. c) powyżej 150 do 200 mm – 17,5 zł;

12) przebudowę 1 metra bieżącego sieci drenarskiej o średnicy:

 1. a) do 100 mm i głębokości do 1,1 m – 22 zł,
 2. b) powyżej 100 mm i głębokości do1,1 m – 28,8 zł;

13) przełożenie 1 metra bieżącego rurociągu drenarskiego o średnicy:

 1. a) do 100 mm i głębokości ponad 1,1 m –28,8 zł,
 2. b) powyżej 100 mm i głębokości ponad 1,1 m – 35 zł;

14) przebudowę lub remont studzienki drenarskiej – 3000 zł;

15) przebudowę lub remont pojedynczego wylotu drenarskiego o średnicy:

 1. a) od 50 do 100 mm – 230 zł,
 2. b) powyżej 100 do 150 mm – 250 zł,
 3. c) powyżej 150 mm do 200 mm – 280 zł;

16) przebudowę lub remont podwójnego wylotu drenarskiego o średnicy:

 1. a) od 50 do 100 mm – 400 zł,
 2. b) powyżej 100 do 150 mm – 450 zł,
 3. c) powyżej 150 do 200 mm – 500 zł;

17) przystosowanie studzienki drenarskiej do funkcji retencyjnej – 1250 zł;

18) przystosowanie wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej – 1250 zł.

 1. Spółki wodne lub związki spółek wodnych:

– mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które dotyczą zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2068) oraz

– mają możliwość odzyskania poniesionego VAT (zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi VAT)
w ramach kosztów kwalifikowalnych operacji dotyczących zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi:

 1. 100 000 zł – w przypadku rolników,
 2. 1 000 000 zł – w przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych.
 3. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów:

1) w przypadku rolników na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. a) jeżeli średnia liczba świń utrzymywanych na nieruchomości, której jest posiadaczem samoistnym lub zależnym i na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń wynosi:

− od 50 do 800 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 50,

− od 800 do 1200 świń – przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się
w przypadku, gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej,
aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,

− powyżej 1200 świń – przyznaje się 2 punkty;

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień rozpoczęcia terminu składania wniosku
o przyznanie pomocy;

 1. b) jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 2 punkty.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w kosztorysie inwestorskim dotyczące niecki dezynfekcyjnej;

 1. c) jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. – przyznaje się 6 punktów.

Punkty te przyznawane są na podstawie danych zawartych w ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) w przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 1. a) jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi:

− mniej niż 600 ha – przyznaje się 0 punktów;

− od 600 do 3600 ha – przyznaje się od 0 do 15 punktów, przy czym 15 punktów przyznaje się w przypadku, gdy powierzchnia jest równa 3600 ha, a dla pozostałych wartości powierzchni proporcjonalnie mniej, aż do 0 punktów dla wartości powierzchni równej 600;

− więcej niż 3600 ha – przyznaje się 15 punktów.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub innym dokumencie określającym powierzchnię zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych;

 1. b) jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. – przyznaje się 2 punkty.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r.

Dokumenty, na podstawie których nadawane są punkty, muszą być złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Ich późniejsze dostarczenie (np. w ramach uzupełnień) uniemożliwia nadanie punktów w zakresie danego kryterium.

Minimalna liczba punktów, które kwalifikują do przyznania pomocy wynosi:

− 2 punkty – w przypadku operacji realizowanych przez rolników;

− 2,5 punktu – w przypadku operacji realizowanych przez spółki wodne i związki spółek wodnych.

Kolejność przysługiwania pomocy ustala się od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

 1. Wniosek składa się:
 2. w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na:

− położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń lub zrealizowane zostało zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. – w przypadku rolników albo

− siedzibę spółki wodnej albo związku spółek wodnych – w przypadku spółki wodnej albo związku spółek wodnych, rozumianych jako miejsce realizacji operacji;

 1. za pośrednictwem biura powiatowego Agencji znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (wniosek, złożony za pośrednictwem biura powiatowego, biuro przekazuje niezwłocznie do właściwego OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony:

– osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, lub

– w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą (tzw. skrytka ePUAP) Oddziału Regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji w terminie naboru (lista skrytek ePUAP m.in. dla wojewódzkich OR ARiMR jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap

albo w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych*.

————————————————————————————————————————————–

*Wnioski o przyznanie pomocy, a także inne dokumenty mogą być składane do ARiMR w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy  o doręczeniach elektronicznych na zasadach określonych w przepisach przejściowych, tj. art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję ustawy o doręczeniach elektronicznych, tj. do dnia 1 stycznia 2023 r.

Źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof

Odsłony : 421
Skip to content