Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – nabór wniosków w toku

gru 1, 2022 | Aktualności

Aktualnie trwa nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania do wapnowania gleb.  Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w roku 2022 z dofinansowania do zakupu wapna mogą korzystać gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha (maksymalnie 75 ha w ciągu roku). Wnioski o dofinansowanie zakupu wapna są przyjmowane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) w systemie ciągłym do dnia 30.11.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Poziom wsparcia dla gospodarstwa uzależniony jest od wielkości posiadanych użytków rolnych i wynosi od 100 do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO).

O dofinansowanie w postaci dotacji, można ubiegać się na zakup:

  1. a) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229);
  2. b) do dnia 15 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów;
  3. c) od dnia 16 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Do wniosku dołącza się:

1) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;

2) fakturę (oryginał) za zakupione wapno nawozowe lub środki wapnujące;

3) wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.

 

źródło: https://wfosigw.bialystok.pl/srodki-krajowe/dofinansowanie-ze-srodkow-krajowych/wapnowanie

Justyna Owcarz

PZDR Augustów

Odsłony : 391
Skip to content