EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI, RYBACKI I AKWAKULTURY (EFMRA)

gru 1, 2022 | Aktualności

Będzie on wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Budżet to blisko 732 mln euro

EFMRA to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2021–2027, następca Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z lat 2014–2020 (wdrażanego w Polsce za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”). EFMRA służy do wykorzystywania środków finansowych z budżetu UE do wspierania wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej oraz unijnego programu na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami.

Fundusz przyczynia się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu – elementu unijnej polityki ochrony środowiska i klimatu. Ma być gwarantem dostępności żywności, konkurencyjności gospodarki morskiej oraz wsparciem dla społeczności nadbrzeżnych.

Priorytety EFMRA:

 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych.
 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, a co za tym idzie – przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii.
 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych, która obejmuje tradycyjną i nowo powstającą działalność gospodarczą związaną z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi, oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury.
 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi.

Jakie są najważniejsze działania wspierane w ramach EFMRA?

EFMRA wspiera innowacyjne projekty, które przyczyniają się do zrównoważonej eksploatacji zasobów wodnych i morskich oraz zarządzania nimi.

Fundusz sprzyja przede wszystkim:

 • zrównoważonej i niskoemisyjnej działalności połowowej;
 • ochronie różnorodności biologicznej mórz i ekosystemów morskich;
 • zaopatrzeniu europejskich konsumentów w zdrową żywność pochodzenia morskiego wysokiej jakości;
 • zwiększaniu atrakcyjności społeczno-ekonomicznej sektora rybołówstwa i odmłodzeniu tego sektora, w szczególności w przypadku łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;
 • rozwojowi zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury zwiększającej bezpieczeństwo żywnościowe;
 • rozwojowi umiejętności i poprawie warunków pracy w sektorach rybołówstwa i akwakultury;
 • gospodarczej i społecznej witalności społeczności nadbrzeżnych;
 • innowacjom w ramach zrównoważonej niebieskiej gospodarki;
 • ochronie na morzu, dzięki której morza są bezpieczne;
 • współpracy międzynarodowej, dzięki której oceany będą zdrowe, bezpieczne i zarządzane w sposób zrównoważony.

Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Program będzie skierowany do:

 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury;
 • Rybackich Lokalnych Grup Działania;
 • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa;
 • instytutów naukowo-badawczych

Jakie korzyści przyniesie program?

Operacje realizowane przez beneficjentów programu przyczynią się do poprawy odporności i stabilności sektora rybackiego, m.in. przez poprawę konkurencyjności i rentowności podmiotów działających w branżach rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa oraz branż z nimi powiązanych.

Wsparcie finansowe, które będzie udzielane w ramach programu, przyniesie także zbiorową korzyść dla lokalnych społeczności, np. przez popularyzację produktów rybnych, zróżnicowanie dochodów mieszkańców tradycyjnie utrzymujących się z rybactwa czy, jak w przypadku terenów nadmorskich, wkład programu w zbalansowanie i poprawę kondycji floty rybackiej.

Program oddziaływać będzie także na ogół społeczeństwa, np. przez realizację operacji z zakresu poprawy stanu środowiska i stanu wiedzy na jego temat.

Więcej informacji uzyskasz na stronach  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

Polub nas na Facebooku

Fundusze-Europejskie-dla-Rybactwa

Departament Pomocy Technicznej

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

tel. 22 623 16 37

e- mail: sekretariat.pt@minrol.gov.pl         

                             

Departament Rybołówstwa

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

tel. 22 623 29 72

e-mail: sekretariat.dr@minrol.gov.pl

Odsłony : 317
Skip to content