Bezpłatne szkolenia z zakresu Bioróżnorodności

lis 16, 2022 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych z projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia są jednodniowe i odbywają się we wszystkich powiatach naszego województwa.

Zakładanym celem realizowanych szkoleń jest przekazanie wiedzy na temat ochrony środowiska przyrodniczego i różnorodności biologicznej jako integralnej części nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Bioróżnorodność ma podstawowe znaczenie dla trwałości życia organizmów znajdujących się w środowisku naturalnym. Im wyższa jest biologiczna różnorodność danego ekosystemu, tym jest on bardziej odporniejszy na występujące kataklizmy, zarówno naturalne (susze, powodzie, gradobicia, choroby, itp.), jak i sztuczne (skażenie chemiczne, zawleczenie obcych gatunków, globalne ocieplenie, itp.). W celu ochrony bioróżnorodności konieczne jest przewidywanie, zapobieganie oraz zwalczanie przyczyn zmniejszania się lub jej zanikania. Znaczenie ochrony bioróżnorodności wynika przede wszystkim z konieczności zachowania równowagi w przyrodzie.

Tematyka szkoleń

  1. Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych.
  2. Ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska.
  3. Zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie.
  4. Zasady integrowanej ochrony roślin.
  5. Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych.
  6. Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań”.
  7. Działania przyczyniające się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników jak i środowiska oraz korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów oraz wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Każda z osób uczestniczących w szkoleniu otrzyma komplet materiałów dydaktycznych, a na zakończenie zaświadczenie, wystawione przez organizatora, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu mogą zapisywać się w biurach powiatowych zespołów doradztwa rolniczego, mieszczących się na terenie każdego powiatu.

Szczegółowych informacji na temat organizowanych szkoleń można uzyskać pod nr tel. 86 275 89 17.

                                                                             

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 

Krzysztof Kulik

Odsłony : 457
Skip to content