Posadź las

lip 22, 2022 | Aktualności, Zalesienia

Rolnicy, którzy mają w planach zalesienie swoich gruntów mogą skorzystać ze wsparcia na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to pomoc, w której można ubiegać się także o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych. Nabór wniosków trwa do 1 sierpnia 2022 r.

Dodatkowo obszary, na które beneficjent otrzyma dotację będą mogły być objęte coroczną płatnością na ich pielęgnację i utrzymanie w ramach rekompensaty za podjęte zobowiązania.

Z pomocy może skorzystać rolnik, który:

 • ma nadany numer identyfikacyjny
 • jest właścicielem lub współwłaścicielem gruntu przeznaczonego do zalesiania/zadrzewienia lub właścicielem jest jego małżonek.

 

Wsparcie na zalesienie

Jest to pomoc przyznawana jednorazowo do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, użytkowane jako grunty orne albo sady, albo grunty z sukcesją naturalną. Grunty muszą być także przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu wsparcie przyznawane jest, gdy zalesianie gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Powierzchnia nasadzeń powinna wynosić co najmniej 0,1 ha o szerokości większej niż 20 m, przy czym wymogu, który dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem lub obszarem zalesionym. Jednak w przypadku tzw. gruntów z sukcesją naturalną, wsparcie na zalesienie przysługuje, jeżeli na tych gruntach, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane wykonanie zalesienia.

Pomoc nie jest przyznawana do gruntów położonych na:

 • obszarach Natura 2000 lub obszarach specjalnej ochrony ptaków, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów albo celami ochrony tych obszarów,
 • obszarach rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Rolnik ubiegający się o wsparcie zobowiązuje się do wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia – wykona również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek trzema palikami. Taki plan jest sporządzany na wcześniejszy wniosek beneficjenta przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W jednym wniosku można ubiegać się o wsparcie na zalesienie gruntów objętych jednym planem zalesienia.

Zalesienie wykonuje się:

 • przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków lub rodzajów rodzimych (tabela 1.);
 • przy zastosowaniu mieszanki gatunków drzew;
 • zgodnie z liczbą sadzonek drzew lub krzewów na hektar (tabela 2.);
 • zgodnie z wymogami planu zalesienia;
 • w odległości co najmniej 2 m od granicy sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu.

Tabela 1. Gatunki i rodzaje rodzimych drzew i krzewów wykorzystywanych do zalesienia

Gatunki drzew objęte regionalizacją nasienną
Jodła pospolita
Modrzew europejski
Sosna zwyczajna
Świerk pospolity
Buk zwyczajny
Brzoza brodawkowata
Dąb bezszypułkowy
Dąb szypułkowy
Olsza czarna
Gatunki i rodzaje drzew nieobjęte regionalizacją nasienną
Grab zwyczajny
Jesion wyniosły
Klon jawor
Klon zwyczajny
Lipa drobnolistna
Wiązy
Gatunki i rodzaje drzew domieszkowych i biocenotycznych
Bez czarny
Bez koralowy
Brzoza omszona
Czeremcha pospolita
Czereśnia ptasia
Dereń świdwa
Głóg dwuszyjkowy
Głóg jednoszyjkowy
Grusza pospolita
Jabłoń dzika
Jałowiec pospolity
Jarząb pospolity
Kalina koralowa
Klon polny
Kruszyna pospolita
Leszczyna pospolita
Lipa szerokolistna
Olsza szara
Porzeczka agrest
Porzeczka alpejska
Porzeczka czerwona
Róża dzika
Suchodrzew czarny
Suchodrzew zwyczajny
Szakłak pospolity
Śliwa tarnina
Topole rodzime
Trzmielina brodawkowata
Trzmielina zwyczajna
Wierzby rodzime

Wsparcie na zadrzewienie

Wsparcie może być przyznane beneficjentowi, który zobowiązał się do wykonania zadrzewienia i jego ogrodzenia albo zabezpieczenia osłonkami albo 3 palikami, co najmniej 30% minimalnej liczby sadzonek drzew lub krzewów (tabela 1.).

Wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne stanowiących grunty orne, tworzących jeden kompleks, a także stanowiący zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo. Powierzchnia tego obszaru powinna wynosić co najmniej 0,1 ha i nie może przekraczać 0,5 ha, a szerokość mieścić się w przedziale od 4 do 20 m. Dodatkowo w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia nie stwierdzono usunięcia drzew lub krzewów, które występowały na tym gruncie.

Wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane jednorazowo do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie:

 • gatunkami lub rodzajami drzew lub krzewów wymienionych w załączniku (tabela 1.),
 • co najmniej 3 różnymi gatunkami lub rodzajami drzew lub krzewów, z tym że udział drzew lub krzewów najmniej licznego gatunku lub rodzaju, spośród trzech najliczniejszych, wynosi co najmniej 10%, gatunków lub rodzajów liściastych, wynosi co najmniej 90%,
 • sadzonkami co najmniej 2-letnimi;
 • w odległości co najmniej 2 m od granicy sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu.

Tabela 2. Liczba sadzonek drzew lub krzewów na hektar

Zalesienie
Lp. Drzewa Liczba sadzonek

w tys. sztuk na ha *

1. Sosna 8-10
2. Świerk 3-5
3. Jodła 4-8
4. Modrzew 1,5-3
5. Dąb 6-8
6. Buk 6-8
7. Inne liściaste 4-6
Zadrzewienie
Lp. Drzewa lub krzewy Liczba sadzonek

w tys. sztuk na ha

1. Wszystkie gatunki i rodzaje 1,5-2,5

* Zalesienia lub zadrzewienia na gruntach o nachyleniu terenu nie większym niż 12o

Pomoc na zalesienie i zadrzewienie śródpolne ma formę płatności do hektara. Stawki na założenie zadrzewień są różne w zależności od ukształtowania terenu. Dodatkowo finansowane są koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną.

Zadrzewienia założone przez rolników w ramach PROW 2014-2020 będą mogły być objęte coroczną płatnością na ich pielęgnację i utrzymanie w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027, co zapewni realizację długotrwałych celów środowiskowych i korzyści finansowych dla rolnika, tj. rekompensaty za podjęte zobowiązania.

Tabela 3. Wysokość stawek pomocy

Lp. Formy pomocy Płatność zł/ha
Iglaste Liściaste
1. Zalesianie w warunkach korzystnych * 10 921,00 11 920,00
2. Zalesianie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12o 11 910,00 12 707,00
3. Zalesianie na gruntach erozyjnych 11 910,00 9 117,00
4. Zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu powyżej 12o 9518,00 10 164,00
5. Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem
korzeniowym i mikoryzowanymi w warunkach
korzystnych
11 556,00 8 307,00
6. Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem
korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach
o nachyleniu terenu powyżej 12o
12 308,00 8 943,00
7. Zadrzewienie w warunkach korzystnych * 10 892,00
8. Zadrzewienie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12o 13 664,00
9. Zabezpieczenie drzewek 3 palikami 1 132,00
10. Zabezpieczenie drzewek osłonkami w przypadku wsparcia na zadrzewienie 1 488,00
Płatność zł/mb
11. Zabezpieczanie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową 8,82

*Zalesienia lub zadrzewienia na gruntach o nachyleniu terenu nie większym niż 12o

Wnioski o pomoc można składać do kierownika biura powiatowego ARiMR do 1 sierpnia 2022 roku, zgodnie z miejscem
zamieszkania lub siedzibą rolnika. Wniosek może być złożony osobiście, przez osobę trzecią, przesyłką rejestrowaną, w formie dokumentu elektronicznego przez skrzynkę podawczą ePUAP lub za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Joanna Płotczyk

PODR Szepietowo

Źródło:

 • Poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych, https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-81
 • Zakładanie zadrzewień śródpolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 2022
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Dz. U. poz. 585, z późn. zm.

 

 

Odsłony : 390
Skip to content