BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

lip 4, 2022 | Aktualności

Praca w gospodarstwie niesie za sobą dużo niebezpieczeństw zagrażających życiu lub zdrowiu rolnika i jego rodziny.  Wypadki w rolnictwie zdarzają się  nie tylko przy nieodpowiedniej obsłudze maszyn i urządzeń, ale również przy obsłudze zwierząt. Czy wiesz jakie są zasady BHP przy obsłudze bydła?  Poddaj się poniższemu testowi i sprawdź swoją wiedzę!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie
z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Podlaską Izbą Rolniczą organizują XII Wojewódzki Konkurs dla Rolników-Producentów Mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.  Celem konkursu jest  zmniejszenie skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego.

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru
o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie opisowe. Konkurs przewidziany jest dla rolników ubezpieczonych w KRUS, prowadzących działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego.

Pytania konkursowe zamieszczone są w miesiączku „Wiadomości Rolnicze”, natomiast arkusz zgłoszeniowy wraz z regulaminem, pytaniami konkursowymi i klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – www.odr.pl, Podlaskiej Izby Rolniczej – www.pirol.pl, oraz w Placówkach Terenowych KRUS znajdujących się w województwie podlaskim.

Arkusz zgłoszeniowy z odpowiedziami oraz klauzule informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych należy przesłać lub dostarczyć do 12 sierpnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)  pod adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, ul. Legionowa 18,  15-099 Białystok lud złożyć w  najbliższej Placówce Terenowej KRUS z dopiskiem „Konkurs”. Adresy dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

XII WOJEWÓDZKI KONKURS DLA ROLNIKÓW – PRODUCENTÓW MLEKA

„BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH”

Zwierząt gospodarskich nie powinny obsługiwać osoby:

 1. Zwierząt gospodarskich nie powinny obsługiwać osoby:

a) wykonujące codzienne czynności związane z obsługą zwierząt,

b) wykazujące zachowania agresywne, będące pod wpływem alkoholu lub silnie pachnących (krwią, benzyną, środkami używanymi przez weterynarzy),

c) zatrudnione w gospodarstwie do codziennej obsługi zwierząt,

d) nie wiem.

 1. Do przeprowadzania zwierząt w gospodarstwie powinny być używane:

a) kolczatki, ograniczające ucieczkę zwierząt, a podczas przeprowadzania łańcuch powinien być okręcony wokół dłoni,

b) gładkie łańcuchy, linki lub powrozy, nie powodujące okaleczeń rąk lub innych urazów w razie szarpnięcia przez zwierzę,

c) kantary (bez uwięzi) umożliwiające bezpośrednie przytrzymanie zwierzęcia podczas przeprowadzania,

d) nie wiem.

 1. Podstawowym i niezbędnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo osób obsługujących zwierzęta jest:

a) zapewnienie zwierzętom dobrostanu,

b) zachowanie nieładu w pomieszczeniach gospodarskich,

c) prowadzenie selekcji z uwzględnieniem tylko cech produkcyjnych, bez względu na zachowania agresywne zwierząt,

d) nie wiem.

 1. Pomieszczenia inwentarskie powinny:

a) być wyposażone w progi,

b) posiadać drzwi otwierane na zewnątrz,

c) posiadać powierzchnię podłogi korytarza nasiąkliwą i nieśliską,

d) nie wiem.

 1. Zabiegi pielęgnacyjne bydła tj. korekcja racic, strzyżenie, piłowanie rogów, należy wykonywać:

a) w poskromie,

b) wówczas gdy zwierzę jest przytrzymywane przez pracownika,

c) po przywiązaniu zwierzęcia na uwięzi do ruchomych przedmiotów,

d) nie wiem.

 1. Na ciągach komunikacyjnych szczególnie narażonych na wodę lub odchody zwierzęce:

a) należy wykonać posadzkę betonową, która stanowi powierzchnię łatwo zmywalną,

b) stosuje się posadzki antypoślizgowe,

c) zaleca się stosowanie materiałów antykorozyjnych,

d) nie wiem.

 1. Załadunek lub wyładunek zwierząt powinien odbywać się:

a) przy użyciu ramp, pomostów lub pochylni o podłożu ograniczającym poślizg, wyposażonych w zabezpieczenia boczne,

b) w miejscu odpowiednio oznaczonym znakami symbolicznymi, tabliczkami ostrzegawczymi lub informacyjnymi,

c) odpowiedz a i b są prawidłowe,

d) nie wiem.

 1. W pomieszczeniach inwentarskich, w których znajdują się poddasza użytkowe otwory w stropach i ścianach służące do zrzucania pasz i słomy:

a) należy zlikwidować,

b) zabezpiecza się balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m, licząc od poziomu stropu pod poddaszem,

c) zaleca się trwale zabezpieczyć drewnianą osłoną,

d) nie wiem.

 1. Przy obsłudze zwierząt gospodarskich niedopuszczalne jest:

a) wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz zbliżanie się do zwierząt w sposób dla nich niezauważalny,

b) sygnalizowanie swojej obecności głosem lub poprzez dotyk,

c) zachowanie szczególnej ostrożności,

d) nie wiem.

 1. Zwierzęta niebezpieczne:

a) obsługiwane są przez różne osoby o spokojnym usposobieniu, utrzymywane są w zbiorowych kojcach albo boksach,

b) obsługiwane są przez te same osoby, utrzymywane są w oddzielnych kojcach, boksach lub są przywiązane uwiązami,

c) obsługiwane są przez te same osoby, utrzymywane są w grupowych kojcach albo boksach albo przywiązywane do ruchomych elementów,

d) nie wiem.

 1. Chorobom odzwierzęcym można zapobiec m.in. poprzez:

a) dezynfekowanie oraz opatrywanie wszelkich ran i skaleczeń,

b) przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz utrzymywanie higieny w pomieszczeniach gospodarskich,

c) odpowiedzi a i b są prawidłowe,

d) nie wiem.

 1. Rozcieńczone zasady, kwasy i środki dezynfekujące powinny być:

a) odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i przechowywane w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, zwłaszcza dzieci, nie należy przetrzymywać ich w ogólnodostępnych pomieszczeniach gospodarskich,

b) przechowywane w pomieszczeniu, w którym znajduje się zbiornik na mleko,

c) przelane do specjalnych pojemników i oznaczone jako niebezpieczne i przechowywane w pomieszczeniu socjalnym,

d) nie wiem.

 1. Progi w wejściach w budynkach inwentarskich, stopnie:

a)powinny być wysokie i nieoznaczone,

b) należy oznaczyć w sposób widoczny np. pomalowane w żółto-czarne pasy lub oklejone taśmą ostrzegawczą,

c) powinny być niewidoczne,

d) nie wiem.

 1. Osoby pracujące przy udoju krów:

a) w halach udojowych szczególną uwagę należy zachować przy wchodzeniu krów na stanowiska udojowe,

b) na stanowiskach szczególna uwagę należy zwrócić na krowy sąsiednie, w danej chwili jeszcze nie wydojone, gdyż są one w tym momencie niespokojne,

c) odpowiedzi a i b są prawidłowe,

d) nie wiem.

 1. Podczas przygotowywania oraz stosowania chemicznych środków odkażających i dezynfekujących:

a) nie ma szczególnych instrukcji,

b) należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz przestrzegać instrukcji producenta dołączonych do preparatów,

c) należy użyć tylko jednorazowych ubrań,

d) nie wiem.

 1. W przypadku konieczności wyprowadzenia buhajów z miejsca, w którym one przebywają należy:

a) wyprowadzić zwierzę pojedynczo, z zastosowaniem mocnego uwiązu,

b) dla buhajów powyżej 12 miesiąca życia – stosuje się metalowy drążek o długości około 1,5 m przymocowany do pierścienia nosowego,

c) odpowiedzi a i b są prawidłowe,

d) nie wiem.

17. W pomieszczeniach inwentarskich należy:

a) utrzymać czystość i porządek i przeciwdziałać zagrzybianiu ścian i sufitów,

b) zapewnić dostęp do umywalki z doprowadzoną ciepłą i zimna wodą, środkiem dezynfekcyjnym do rąk,

c) odpowiedzi a i b są prawidłowe,

d) nie wiem.

18. Warunkami niezbędnymi do skorzystania z nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS jest:

a) nie ukończenie wieku 65 lat w przypadku kobiet oraz 70 lat w przypadku mężczyzn,

b) podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej) oraz posiadanie ustalonego prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, w przypadku zachowania zdolność do samodzielnej egzystencji,

c) przebywanie na zasiłku chorobowym z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 30 dni

d) nie wiem.

19. W ubezpieczeniu społecznym rolników wyodrębnia się:

a) ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i emerytalno-rentowe,

b) ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, emerytalno-rentowe i komunikacyjne,

c) ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, emerytalno-rentowe,

d) nie wiem.

 1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub domownikowi, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez:

a) co najmniej 7 dni,

b) co najmniej 14 dni,

c) co najmniej 30 dni,

d) nie wiem.

 

PYTANIE PROBLEMOWE:

Opisz zagrożenia zdrowia i życia dojarza występujące podczas udoju bydła mlecznego uwzględniając wszystkie systemy doju.

 

Łukasz Mioduszewski

pliki do pobrania:

Arkusz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Regulamin konkursu

Odsłony : 580
Skip to content