Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń

lip 1, 2022 | Aktualności

Od dnia 2 lipca 2022 roku producenci trzody chlewnej będą mogli ubiegać się o nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów świń. O pomoc może ubiegać się producent świń, będący producentem rolnym, który w dniu 1 kwietnia 2022 r. prowadził gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie i w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. wystąpiły w nim zdarzenia urodzeń świń.

Pomocą zostaną objęte jedynie świnie urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., oznakowane i zgłoszone do 15.07.2022 r. do systemu IRZ ARiMR, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wysokość pomocy wynosi 80 zł za każdą świnię urodzoną w gospodarstwie producenta świń, jednak łączna kwota tej pomocy nie może być większa niż 160 000 zł.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać do biur powiatowych ARiMR w okresie od dnia 02.07.2022 r. do dnia 15.07.2022 r. Za datę złożenia wniosku, niezależnie od sposobu jego dostarczenia, uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja przez producenta świń w gospodarstwie co najmniej jednego z działań „prośrodowiskowych”,  wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek oraz producentów świń

(Dz. U. poz. 879 i 1365). Do działań tych zaliczamy min. stosowanie zasad integrowanej produkcji roślin, prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych PROW 2014-2020, stosowanie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska w przypadku gospodarstw powyżej 10 ha gruntów ornych – zazielenienie, realizacja działań premiowych tj. premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw lub modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020, korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Pełen wykaz działań prośrodowiskowych zawiera załącznik do ww. rozporządzenia.

Producent świń może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować wszystkie świnie urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., do których producent zamierza ubiegać się o pomoc, jednak nie więcej niż 2 000 szt.

Formularz Wniosku o udzielenie pomocy w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń” oraz instrukcja jego wypełniania zostaną udostępnione na stronie internetowej Agencji w dniu uruchomienia przedmiotowego mechanizmu, tj. w dniu 2 lipca 2022 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-swin

Tadeusz Kruszewski

Kierownik

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

PODR Szepietowo

Odsłony : 509
Skip to content