ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do składania wniosków

kwi 6, 2022 | Aktualności

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem Grzegorz Żochowski uprzejmie przypominana o rozpoczętym 15 marca naborze wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Będzie można złożyć wniosek o przyznanie:

  • płatności bezpośrednich,
  • płatności ONW (dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami),
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej,
  • płatności ekologicznej,
  • płatności dobrostanowej,
  • płatności zalesieniowych – kontynuacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013 i 2014-2020).

Aby złożyć wniosek, zaloguj się do aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) eWniosekPlus – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ponadto:

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.  O przyznanie wsparcia mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Grono potencjalnych beneficjentów obejmuje także tych, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać również osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczony został także udział tych, którzy skorzystali z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

Planowane są szkolenia z ww. programów 5 i 12 kwietnia w godz. 10-11. Serdecznie zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych.

Łącze do szkolenia w dniu 05.04.2022 r.

Łącze do szkolenia w dniu 12.04.2022 r.

Po raz ósmy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia młodym rolnikom ubieganie się bezzwrotną premię z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku.

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow—nabor-wnioskow-31-marca—29-maja-2021-r

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O to dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, będą się mogli ubiegać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru czyli 1 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie: Pomoc dla pszczelarzy – nabór 2022 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

„Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Prawdopodobnie od 29 kwietnia  do 30 czerwca 2022 ruszy nabór „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” nabór uzależniony od dostępności środków.

Dopłaty do nawozów:

W przypadku pozytywnej oceny programu pomocowego przez Komisję Europejską pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego złożony do 16 maja 2022 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

Odsłony : 1652
Skip to content