Szkolenie on-line z cyklu Akademia Dobrostan+

mar 18, 2022 | Aktualności

Akademia Dobrostan+                                                                                                                          

Cel szkolenia

Szkolenie pozwala na zapoznanie się z formą, zakresem oraz korzyściami z wdrożenia w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła mlecznego wymagań Programu Dobrostan Plus Polskiej Izby Mleka.

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z postępowaniem ze zwierzętami, zgodnie z zasadami dobrostanu oraz z regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt na etapie gospodarstwa hodowlanego.
Szkolenie pokazuje bezpośrednie przełożenie dobrostanu zwierząt na jakość mleka, a także przedstawia dobrostan jako element konkurencyjności firmy/gospodarstwa..

Uczestnicy Szkolenia

Szkolenie skierowane jest do właścicieli oraz pracowników zajmujących się hodowlą bydła mlecznego, produkcją mleka oraz wszystkich osób zainteresowanych kwestią dobrostanu bydła mlecznego na etapie gospodarstwa w kontekście wdrożenia Programu Dobrostan Plus Polskiej Izby Mleka

Program

  • Zrozumienie koncepcji dobrostanu w odniesieniu do bydła mlecznego
  • Związek pomiędzy dobrostanem a zdrowiem zwierząt oraz ekonomicznych
    i produkcyjnych implikacji dobrostanu.
  • Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej z zakresu dobrostanu zwierząt hodowlanych oraz nowymi rozwiązaniami, które mogą zostać wprowadzone w niedalekiej przyszłości.
  • Poznanie głównych problemów związanych z dobrostanem w gospodarstwach bydła mlecznego.
  • Omówienie procesu wdrożenia oraz korzyści Programu Dobrostan Plus.

Termin

28.03.2022

Czas trwania

Przewidywany czas trwania szkolenia – 9:00 – 15:00

Lokalizacja

Szkolenie w formie on-line MS Teams

Trener

Szkolenie przeprowadzi dr Małgorzata Bereza

Doktor nauk rolniczych specjalność zootechnika.
Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Zootechniki PIB, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w zakresie żywienia i dobrostanu zwierząt, chowu zwierząt gospodarskich, rozwiązań technologicznych w produkcji zwierzęcej.
Doradca rolniczy, rolnośrodowiskowy, ekspert przyrodniczy z listy krajowej.
Audytor pracujący dla kluczowych podmiotów na rynku certyfikacji. Czynny audytor dobrostanu bydła mlecznego, drobiu, zwierząt futerkowych, VLOG, produkcji ekologicznej, QAFP, Global G.A.P., IPR, MSC/ASC, oraz KZR INiG, ISCC.

Koszt szkolenia

Szkolenie jest bezpłatne

Informacje dodatkowe

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji udzieli: pani Aneta Sikorska, tel 501 878 895

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: aneta.sikorska@tuvsud.com

Zgłoszenia przyjmujemy do 25.03 do godziny 15:00

 do pobrania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program „Dobrostan Plus” dla producentów i przetwórców mleka. Szkolenie sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka.

Odsłony : 774
Skip to content