ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup zielonki „na pniu”

mar 14, 2022 | Aktualności, Brak kategorii

 1. Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do składania ofert na zakup zielonki „na pniu” w 2022 r. z działek zlokalizowanych na terenach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, o łącznej powierzchni 22,79 ha (po 30 sierpnia 2022 r. 13,09 ha).

Wykaz działek wraz z ich powierzchnią oraz potencjalny plon zawiera poniższa tabela:

Nazwa Nr działek ewidencyjnych działek Powierzchnia Potencjalny plon
Duże pole część działki 4/2, 5, 7

po 30 sierpnia 2022 r. część użytku zielonego o powierzchni 7,10 ha (część działki nr 4/2) i o powierzchni 2,60 ha (część działki nr 7) zostanie wyorana i tym samym wyłączona ze sprzedaży zielonki

12,18 ha

po 30 sierpnia 2022 r. 2,48 ha

250 dt/ha
Małe pole część działki 7/2 i 7/3 4 ha 200 dt/ha
Plac wystawowy 10/1, 10/3, 10/4, 12/2, 12/3, 12/4, 8/2, 8/3, 8/4, 9/2 6,61 ha 120 dt/ha
Razem 22,79 ha

po 30 sierpnia 2022 r. 13,09 ha

 

 

 1. Terminy obowiązkowego koszenia i zbioru zielonki przed targami:
 • Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii i Budownictwa Wiejskiego: NIE MA OBOWIĄZKU KOSZENIA;
 • XXVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym:
 • Plac wystawowy – od 10 czerwca do 16 czerwca,
 • Małe pole – od 16 czerwca do 21 czerwca,
 • Duże pole – od 16 czerwca do 21 czerwca (z tego 20 bel zebranej zielonki „Kupujący” pozostawi w ramach podpisanej umowy do dyspozycji PODR Szepietowo);
 • Krajowy Dzień Kukurydzy:
 • Plac wystawowy – od 5 września do 9 września – dz. nr 10/1, pozostałe działki wg uznania „Kupującego”
 • Małe pole – od 5 września do 8 września,
 • Duże pole – od 5 września do 8 września – z wyjątkiem dz. nr 4/2, z której „Kupujący” może zebrać zielonkę w terminie dogodnym dla siebie;
 • Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”:
 • Plac wystawowy – od 26 września do 1 października,
 • Małe pole – od 26 września do 1 października,
 • Duże pole – od 26 września do 1 października.
 • Poza terminami wyznaczonymi przez PODR Szepietowo „Kupujący” może zbierać zielonkę wg własnego uznania, po wcześniejszym poinformowaniu osoby odpowiedzialnej za kontakty ze strony PODR. Terminy koszenia zielonki mogą być zmienione po uzgodnieniu z PODR Szepietowo.
 • Kalendarz imprez targowych:
9 – 10 kwietnia 2022 r.
Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii i Budownictwa Wiejskiego
25 – 26 czerwca 2022 r.
XXVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
11 września 2022 r.
Krajowy Dzień Kukurydzy
8 – 9 października 2022 r.
Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”

 

 • Warunki sprzedaży zielonki „na pniu”:
 • Kupujący jest zobowiązany do zbioru zielonki przed imprezami targowymi wyszczególnionymi w ogłoszeniu bez względu na warunki pogodowe.
 • Wszystkie pola przeznaczone do zbioru zielonki mogą być wykorzystywane przez PODR na organizowane imprezy targowe i parkingi w trakcie organizowanych imprez.
 1. Pozostałe informacje
 • Zaproszenie do składania ofert stanowi integralną część umowy sprzedaży zielonki „na pniu”. Nie dopuszcza się składania ofert przez osoby posiadające jakiekolwiek zadłużenie w stosunku do PODR Szepietowo. Oferty złożone przez takie podmioty będą odrzucone.
 • Niniejsze postępowanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podawania przyczyn.
 • Jednostki/osoby zainteresowane zakupem zielonki „na pniu”, po zapoznaniu się z niniejszym zaproszeniem oraz z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, proszone są o składanie pisemnych ofert. Podpisaną ofertę należy złożyć w sekretariacie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, z podaniem ceny całkowitej do dnia 17 marca 2022 r., do godziny 15:00. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której oprócz adresata należy dopisać: „Oferta na zbiór zielonki w 2022 r.”. Oferta musi być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 • Tereny, z których pozyskiwana będzie zielonka można oglądać w PODR w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Osoba upoważnione do kontaktu:

Tadeusz Kruszewski – tel. nr 86 275 89 16

Krzysztof Zawojski – tel. nr 86 275 89 17

 1. Informacja o przetwarzaniu danych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z siedzibą w: Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo; tel. 86 275 89 10,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest za pomocą adresu e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl,
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej oferty, ewentualnego zawarcia i realizacji umowy, spełnienia wymogów prawnych związanych ze sprzedażą usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f (prowadzenie rozliczeń z klientami i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcą danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; informacja o wyborze oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej PODR w Szepietowie,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w PODR w Szepietowie,
 • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia i realizacji umowy.

załączniki do pobrania

 

Odsłony : 517
Skip to content