Rusza nabór na Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze A

mar 10, 2022 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od 29 marca do 27 maja 2022 r. na inwestycje z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu PROW 2014 – 2020.

W ramach ogłoszonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach obszaru związanego z rozwojem produkcji prosiąt – obszar A.

Maksymalna wysokość pomocy na jedno gospodarstwo wynosi  900 tys. zł, na inwestycje nie związane bezpośrednio z modernizacją lub wyposażeniem budynków – 200 tys. zł.

Rolnicy którzy otrzymali pomoc w obszarze A w latach 2015-2018 jeżeli nie wykorzystali maksymalnej kwoty pomocy mogą starać się o pomoc wyłącznie na zakup maszyn i urządzeń do produkcji rolnej w obszarze A.

Rolnik który w uzyskał pomoc typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” np.  w ramach obszaru D w wysokości 200 tys. zł na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją już istniejących na budynki inwentarskie lub magazyny paszowe, w ramach obszaru A może ubiegać się o pomoc wysokości do 300 tys. zł wyłącznie na:

  • budową lub modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub
  • adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub
  • budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem.

Wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, 60% dla młodego rolnika lub gdy wniosek składa kilku rolników.

Pomoc będzie przyznawana gospodarstwom które:

  • Wielkość ekonomiczną zawierają w przedziale 13 tys. – 250 tys. euro
  • Jeśli zadanie realizują osoby wspólnie wnioskujące wielkość ekonomiczna jednego z gospodarstw może być mniejsza niż 13 tys. euro pod warunkiem że suma wielkości ekonomicznych gospodarstw wynosi con. 15 tys. euro, a w wyniku przeprowadzenia operacji w roku złożenia wniosku o płatność końcową każde gospodarstwo osiągnie wielkość ekonomiczną co najmniej 13 tys. euro.
  • Wielkość gospodarstwa rolnego mieści się w przedziale 1ha – 300 ha, a przeprowadzenie operacji spowoduje wzrost wartości dodanej brutto con o 10 % oraz inwestycja będzie dostosowana do skali i potrzeb gospodarstwa.
  • Posiadacz gospodarstwa prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej, lub roślinnej , z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych.
  • Posiada numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Komplet dokumentów należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR bezpośrednio lub za pośrednictwem biur powiatowych.

O kolejności przyznawania pomocy będzie decydowała suma punktów uzyskanych z wniosku.

Źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszary-a—d

                                                                                                                                                                                                Łukasz Wojno

Odsłony : 360
Skip to content