Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

mar 10, 2022 | Aktualności

W terminie od 29 marca do 27 maja  prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020.

Maksymalna kwota pomocy jaką może uzyskać rolnik na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D.

Pomoc będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednakże może on być wyższy i wynieść 60% -w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

W przypadku obszaru nawadniania w gospodarstwie brak jest możliwości składania wniosku przez rolników którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc (tzw. osoby wspólnie wnioskujące).

Pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia określone warunki.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR)

Źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych–w-obszarze-nawadniania-w-gospodarstwie—nabor-30-listopada-do-28-stycznia-2021-r

Monika Nowacka

Odsłony : 767
Skip to content