Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

mar 5, 2022 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, że Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ogłosiła nabór wniosków na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 000,00 zł.

Termin składania wniosków: od 28 lutego 2022 roku od godziny 8.00 do 14 marca 2022 roku do godziny 16.00.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:

1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

– jest osobą będącą obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest pełnoletni,

– ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (obszar jednej z gmin członkowskich  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”),

– nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

– w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,

2) Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej oraz zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji i zatrudnienie tej osoby nastąpi na podstawie umowy o pracę,

3) Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Środki finansowe z tytułu pomocy w wysokości 100 000 złotych wypłacane są w dwóch transzach:

  1. a) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy
  2. b) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy

Szczegółowe kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze wyboru i oceny operacji w   ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 450.000,00 € (przy kursie 4,00 PLN/EUR –  1.800.000,00 zł).

Źródło:http://www.tygieldolinybugu.pl/art,2195,nabor-wnioskow-nr-32022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej

Marta Sofińska

Odsłony : 342
Skip to content