Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r

lut 2, 2022 | Aktualności

Podobnie jak w poprzednich latach, rolnik w ramach dopłat do ubezpieczeń będzie mógł wykupić polisę z dopłatą do 65% składki do 1 ha uprawy oraz do 65% składki do 1 sztuki wybranych zwierząt gospodarskich.
Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2022 r. został określony przez Radę Ministrów w Rozporządzeniu z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2159),
Ubezpieczenie z dofinansowaniem będzie można przeznaczyć na zakup polisy od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych obejmują uprawy:
• zbóż
• kukurydzy
• rzepaku i rzepiku
• chmielu
• tytoniu
• warzyw gruntowych
• drzew i krzewów owocowych
• truskawek
• ziemniaków
• buraków cukrowych
• roślin strączkowych

Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2022 r. 1 ha upraw rolnych wynoszą:
a) 20 300 zł – dla zbóż
b) 11 400 zł – dla kukurydzy
c) 12 700 zł – dla rzepaku i rzepiku
d) 48 000 zł – dla chmielu
e) 34 900 zł – dla tytoniu
f) 235 300 zł – dla warzyw gruntowych
g) 106 700 zł – dla drzew i krzewów owocowych
h) 60 200 zł – dla truskawek
i) 38 600 zł – dla ziemniaków
j) 10 000 zł – dla buraków cukrowych
k) 16 000 zł – dla roślin strączkowych

Stawki taryfowe określone przez zakłady ubezpieczeniowe nie mogą przekroczyć 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.
Natomiast w przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do tych wysokości sumy ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.
Z kolei w przypadku ubezpieczeń zwierząt gospodarskich polisa może obejmować ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę czy w wyniku uboju z konieczności.
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłata może objąć:
• bydło
• konie
• owce
• kozy
• drób
• świnie

Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2022 r. 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:
a) 10 000 zł – dla bydła
b) 12 300 zł – dla koni
c) 920 zł – dla owiec
d) 700 zł –dla kóz
e) 1600 zł – dla świń
f) 53 zł – dla kur, perliczek i przepiórek
g) 65 zł – dla kaczek
h) 250 zł – dla gęsi
i) 150 zł – dla indyków
j) 1100 zł – dla strusi

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.
Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2022 r. został określony przez Radę Ministrów w Rozporządzeniu z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2159),
Z przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.
Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z ośmioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2022 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
3. Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
4. Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
5. InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
6. TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
7. Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu,
8. Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2021-r

Anna Olędzka

Odsłony : 1178
Skip to content