Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń – ASF. NABÓR 2022

lut 2, 2022 | Aktualności

Do 28 lutego 2022 r. producenci trzody chlewnej z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF), którzy uzyskali niższe dochody z powodu ASF, składać mogą wnioski o wyrównanie strat.
Pomoc dotyczy wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta trzody ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży świń, od IV kwartału 2020 r. do IV kwartału 2021 r. w których producent świń uzyskał obniżone dochody. Dodatkowo możliwe jest też złożenie wniosku na IV kwartał 2021 r. oraz okresy miesięczne tj. od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. oraz od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021.
Do wniosku trzeba dołączyć między innymi kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy. Jak podaje ARiMR, kwota dotacji na wyrównaniu dochodu jaką może uzyskać rolnik jest to różnica między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale, a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w:
• kolejnych 3 latach przed rokiem, którego kwartał został objęty tym wnioskiem i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie
• albo w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty tym wnioskiem i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r. wyliczenia obniżenia dochodu dokonuje się w następujący sposób:
• w przypadku gdy liczba świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, jest wyższa o 10% od liczby świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana wysokość pomocy zgodnie ze sposobem określonym w §13 zl ust. 11 ww. rozporządzenia do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10%,
• w przypadku gdy liczba świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, jest mniejsza niż liczba świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana wysokość pomocy zgodnie ze sposobem określonym w §13 zl ust. 11 ww. rozporządzenia do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się liczbę świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany ten wniosek.
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Źródło:https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-producentow-trzody-chlewnej-na-wyrownanie-kwoty-dochodu-obnizonego-z-powodu-asf

Joanna Morzuch

Odsłony : 825
Skip to content