Nowe granty, konkursy…

sty 27, 2022 | Aktualności

Już trwają bądź za chwilę zaczną się nabory na wnioski służące rozwojowi polskiego społeczeństwa. Poniżej wybrane z nich.

1. Ruszył nabór w drugim konkursie tematycznym w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – wnioski można składać do 25 marca 2022.
Podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub w roli liderów partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:
• stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
• spółdzielnie socjalne;
• spółki non-profit;
• koła gospodyń wiejskich;
• kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań;
Projekty mogą dotyczyć takich obszarów tematycznych jak:
1. Ochrona praw człowieka.
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.
4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Dotacja może pokryć 100% wnioskowanego wsparcia danego grantu.
Wysokość wsparcia:
– mały grant = 6.000 – 23.000 EUR;
– duży grant = 23.001 – 84.000 EUR.
Więcej na stronie: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/

2. Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów. Nabór 15.02 – 28.02.2022 r.
Celem projektu jest realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej.
Wsparcie w formie zaliczki na 100% wnioskowanej kwoty.
Wysokość wsparcia:
– kategoria I – mikrogranty o wartości 4.000 zł brutto;
– kategoria II – mikrogranty o wartości 10.000 zł brutto;
– kategoria III – mikrogranty o wartości 20.000 zł brutto.
Projekty mogą składać wnioskodawcy non-profit składający się z seniorów lub działający na ich rzecz (w tym młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w tym grupy nieformalne z patronem).
Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność pożytku publicznego na terenie całej Polski.
W przypadku grupy seniorów, przez lub na rzecz których realizowane jest działanie, osoby we wskazanym wieku muszą stanowić 100% grupy. Grupa nieformalna musi liczyć co najmniej 3 członków.
Składany wniosek musi realizować co najmniej jeden z poniższych celów:
1. Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych).
2. Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z kryzysami z tym związanymi).
3. Integracyjny.
4. Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia).
5. Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie).
6. Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne, medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię dedykowanych im zajęć.
7. Upamiętniający.
Szczegóły na stronie: https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/

3. Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.
Nabór trwa do 28.02.2022 r.
Głównym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego.
Zadaniem konkursowym w ramach etapu wojewódzkiego jest zaprezentowanie działalności KGW w formie opisowej (karta zgłoszeniowa) oraz w formie materiału audiowizualnego.
Udział w Konkursie mogą wziąć:
1. Koła Gospodyń́ Wiejskich (KGW), wpisane oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR).
2. Koła działające na podstawie ustawy o społeczno–zawodowych organizacjach rolników.
3. Stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp

Joanna Czarkowska

Odsłony : 491
Skip to content