Do końca stycznia można ubiegać się o dotacje na działania w turystyce

sty 26, 2022 | Aktualności

Minister Sportu i Turystyki ogłosił rządowy otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki.

Wnioski można składać w trzech priorytetach:
Priorytet 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
Priorytet 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.
Priorytet 3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.
Na co można uzyskać dofinansowania w ramach konkursu?
Wsparcie w wysokości do 75% można otrzymać m.in. na realizację takich działań jak:
– renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych;
– rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług;
– innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Minimalna wartość projektu, w zależności od priorytetu:
– Priorytet 1: 80.000 zł,
– Priorytety 2 i 3: 50.000 zł.

Udział mogą brać zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji. Mogą to być:
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje);
2. Instytucje kościelne;
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4. Spółdzielnie socjalne;
5. Kluby sportowe; których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych.

Oferty należy składać wyłącznie na udostępnionych drukach. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-rzadowego-konkursu-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa—turystyki-w-2022-roku

Joanna Czarkowska

Odsłony : 465
Skip to content