Premia w wysokości 100 000 zł

sty 18, 2022 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, informuje , iż Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gmin: Suwałki, Przerośl, Raczki, Wiżajny, Filipów, Rutka – Tartak, Jeleniewo, Bakałarzewo, Krasnopol, Puńsk, Sejny, Giby i Nowinka. W szczególności wspierane będą działalności zgodne związane z turystyką i wykorzystaniem zasobów lokalnych.

Termin składania wniosków: od 25.01.2022 od godz. 8:00 do 18.02.2022 do godz. 15:30

Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki

O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

– jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu został nadany „numer identyfikacyjny” przez ARiMR;
– jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (obszar jednej z gmin członkowskich LGD Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska”);
– nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
– w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej;
– nie otrzymała dotychczas pomocy na operację w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie pomocy i koszty kwalifikowane operacji nie będą współfinansowane z innych źródeł publicznych;
– inwestycje w ramach operacji (trwale związane z nieruchomością) powinny być realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy lub osoba ta posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji (2 lata od wypłaty drugiej transzy pomocy);
– realizacja operacji powinna przebiegać nie więcej niż w 32 etapach, a jej rozliczenie powinni nastąpić w terminie 2 lat od zawarcia umowy, lecz nie później do dnia 30 czerwca 2024r.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 000,00 zł. . Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. Premia wypłacana jest w dwóch transzach (80% i 20% kwoty pomocy). Ponadto będą punktowane wnioski przewidujące dodatkowy wkład własny powyżej wymagalnego minimum. Przedsięwzięcie to w pierwszej kolejności będzie adresowane do grup defaworyzowanych, jakimi są osoby młode do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia.

Pomoc na operacje jest przyznawana:

a) jeżeli operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej oraz zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonania tej działalności, lub
b) utworzy co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;

Źródło: www.su-se.pl/

 

Justyna Gajewska

Odsłony : 512
Skip to content