Nowe obowiązki dla organizacji pozarządowych (NGO)

sty 4, 2022 | Aktualności

Do dnia 31 stycznia stowarzyszenia zarejestrowane w KRS oraz fundacje mają obowiązek wpisu  członków zarządu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dotyczy to również  grupy stowarzyszeń które są jednocześnie Kołami Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenie  do rejestru beneficjentów dokonujemy wyłącznie elektronicznie na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Rejestracji mogą dokonać tylko osoby uprawnione do reprezentacji, która wynika ze statutu danej organizacji pozarządowej. W przypadku reprezentacji kilkuosobowej wymagane są wszystkie osoby.

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP zgłaszającego. Zgłoszenie zawiera oświadczenie osób dokonujących wpisu o prawdziwości informacji zgłaszanych.

Organizacje, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia  rejestracji lub nie dokonali aktualizacji danych w rejestrze w terminie wskazanym w ustawie lub   podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze finansowej do wysokości 1 000 000 zł. Dodatkowo każdy beneficjent rzeczywisty, którzy nie dopełnił tego obowiązku, podlega karze pieniężnej  do wysokości 50 000 zł

Nowe obowiązki wynikają z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tzw. Ustawy AML, która weszła w życie z dniem 31 października 2021r.

Źródło: Wpis do CRBR to nowy obowiązek NGO – Prawo w NGO

  1. Zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (zwanego dalej „CRBR”): – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

                                                                                                               Anna Barcicka

 

 

Odsłony : 571
Skip to content