31 grudnia 2021 kończy się okres przejściowy na dostosowanie wielkości miejsc do przechowywania nawozów stałych dla gospodarstw utrzymujących więcej niż 210 DJP

paź 26, 2021 | Aktualności

Program azotanowy nakłada na gospodarstwa, które produkują bądź stosują stałe nawozy naturalne konieczność posiadania szczelnych płyt obornikowych. Budowle te powinny umożliwić przechowywanie nawozów stałych przez okres 5 miesięcy. Do 31 grudnia 2021 r mają czas na dostosowanie do tego wymogu podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Natomiast gospodarstwa utrzymujące zwierzęta w liczbie równej lub mniejszej 210 DJP mają jeszcze trzy lata tj. do 31 grudnia 2024 r. na spełnienie powyższego wymogu. Wymóg ten dotyczy gospodarstw, które utrzymują zwierzęta na płytkiej ściółce. W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.

Możliwe jest czasowe przechowywanie obornika na pryzmie, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:
– pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
– lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika;
– obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.
Pomiotu ptasiego nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie przez cały rok.

Od początku wprowadzenia programu azotanowego istnieje obowiązek posiadania zbiorników na płynne nawozy naturalne, których pojemność powinna wystarczyć na okres w którym wykorzystanie tych nawozów jest niemożliwe tj. min. na 6 miesięcy. Zbiorniki te powinny posiadać szczelne dno oraz ściany i być przykryte (może być przykrycie elastyczne bądź osłona pływająca).

Agnieszka Wołosiewicz

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” Dz.U. 2020 poz. 243

 

 

Odsłony : 747
Skip to content