Znamy termin i zasady naboru w działaniu PROW wspierającym przetwórstwo

paź 15, 2021 | Aktualności

Nawet 10 mln zł. pomocy może uzyskać przedsiębiorca zajmujący się przetwarzaniem produktów rolnych. Od 31 października do 29 listopada bieżącego roku ARiMR prowadzić będzie nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Nabór dotyczy przedsiębiorców wytwarzających pasze na bazie surowców niemodyfikowanych (bez GMO) oraz przedsiębiorców przetwarzających i prowadzących sprzedaż hurtową ziół. W przypadku pasz nie ma ograniczeń co do rozmiarów prowadzonej działalności, w przypadku ziół dotyczy tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Wsparciem objęte są koszty związane z zakupem i instalacją maszyn, urządzeń do magazynowania surowców, przetwarzania, przechowywania i konfekcjonowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej, automatyki, oprogramowania. Pozyskane środki można przeznaczyć również na budowę, rozbudowę, modernizację budynków i budowli związanych z prowadzoną produkcją w tym pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i infrastrukturę techniczną związaną z użytkowaniem obiektów podstawowych. Koszty budowlane kwalifikowane będą tylko w zakresie niezbędnym do funkcjonowania zakupionych maszyn i urządzeń. Do 10 % kosztów przeznaczyć można na opłacenie dokumentacji technicznej, nadzoru budowlanego, operatów szacunkowych itp.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie ilość uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w stosownych przepisach prawa. Między innymi promowane będzie nabywanie surowców rolniczych na podstawie co najmniej 3 letnich umów, wykorzystywanie surowców z gospodarstw ekologicznych, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań (w skali przedsiębiorstwa), wykorzystywanie rozwiązań przeciwdziałającym zmianom klimatu, uczestnictwo w systemach jakości, wytwarzanie produktów wolnych od GMO i inne.

Poziom dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 10 mln zł (w przypadku związku grup producenckich 15 mln) a minimalna kwota wsparcia – 100 tys. zł. Niezbędne formularze do złożenia wniosku pozyskać można na stronie internetowej ARiMR, można też skorzystać z pomocy doradców Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Ryszard Żochowski

Źródło: www.gov.pl/web/arimr

Odsłony : 349
Skip to content