Wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń – ASF

paź 3, 2021 | Aktualności

O pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta ze sprzedaży świń mogą ubiegać się rolnicy których siedziba stada znajduje się obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Od dnia 23 września 2021 r. wchodzą w życie zmiany w pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Wprowadzana zmiana umożliwia skorzystanie z pomocy dodatkowo przez tych producentów świń, którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń oraz w okresie 12 miesięcy zwiększyli produkcję świń o co najmniej 25% w stosunku do średniej produkcji świń z trzech lat poprzedzających okres, za który jest składany wniosek, a w przypadku gdy producent utrzymuje świnie w okresie krótszym niż trzy lata – w stosunku do średniej rocznej produkcji świń z całego okresu poprzedzającego okres, za który jest składany wniosek. W poprzednim naborze grupa ta była wykluczona z pomocy.

Producenci świń, którzy w okresie 12 miesięcy zwiększyli produkcję świń o co najmniej 25% w stosunku do średniej produkcji świń z okresu historycznego poprzedzającego okres wnioskowany, będą mogli składać wnioski w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Pomoc udzielona zostanie producentom których gospodarstwa są:

 • a)    wymienione w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE, lub
 • b)  znajdują się w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.) ,
  lub
 • c)    znajdują się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Kwota pomocy, udzielanej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada za wnioskowany kwartał, stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w:

 1. kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie albo
 2. ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

Jeżeli producent świń rozpoczął w danej siedzibie stada utrzymywanie świń w okresie krótszym niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku, do obliczenia wysokości pomocy za dany kwartał przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku producenta świń, który zwiększył produkcję świń o co najmniej 25%, kwota pomocy, udzielanej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez tego producenta ze sprzedaży świń z siedziby stada, o której mowa w §13 zl ww. rozporządzenia ust. 1 pkt 3, stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w okresie 12 miesięcy wskazanych we wniosku o pomoc i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tych miesiącach, a iloczynem liczby świń sprzedanych w okresie 12 miesięcy wskazanych we wniosku i:

 1. średniej ceny sprzedaży świń w kolejnych trzech latach przed 12 miesiącami objętymi wnioskiem albo
 2. średniej ceny sprzedaży świń w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego 12 miesięcy objętych wnioskiem, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.”.

Kwota pomocy stanowi sumę kwot obniżonego dochodu w poszczególnych kwartałach/okresie 12 miesięcznym objętych wnioskiem.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń za dany wnioskowany okres, można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń w terminie:

 • od dnia 28 sierpnia 2021r. do dnia 30 listopada 2021 r. – w przypadku okresów kwartalnych,
 • od dnia 1 października 2021r. do dnia 30 listopada 2021 r. – w przypadku 12 miesięcznych okresów.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę, kiedy wniosek wpłynie do Biura Powiatowego Agencji.

Do wniosku producent świń jest zobowiązany załączyć między innymi kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy.

Istotnym jest, aby dane zawarte we wniosku i wynikające ze złożonych dokumentów dotyczące ilości sprzedanych sztuk świń, były spójne z danymi w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ).

Opracowano na podstawie danych ARiMR.

Agnieszka Bakun

Wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń - ASF

Odsłony : 971
Skip to content