Ogłoszenie o sprzedaży zielonki kukurydzy

sie 5, 2021 | Aktualności

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza sprzedaż zielonki kukurydzy w 2021 r. z pola Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, o łącznej powierzchni 1,5 ha.

Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest zielonka kukurydzy na kiszonkę w 2021 r. z pola Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z działki o łącznej powierzchni 1,5 ha. Podana wyżej powierzchnia stanowi dwie części; jedną z nich jest kolekcja demonstracyjna odmian zajmująca obszar 0,5 ha, drugą część stanowi pole przeznaczone pod potrzeby pokazu zbioru kukurydzy o powierzchni 1,0 ha.

Warunki zbioru kukurydzy:

Część pola kukurydzy będzie koszona za pomocą sieczkarni podczas pokazu zbioru kukurydzy w dniu 12 września 2021 r. Sieczka z kukurydzy zebranej podczas pokazu ma być odebrana przez Kupującego w dniu 12 września 2021 r. po godz. 15:00. Pozostałą część pola z kukurydzą Kupujący skosi we własnym zakresie, w terminie, w którym kukurydza osiągnie dojrzałość odpowiednią do zbioru. Ostatecznym terminem zbioru będzie 24 września 2021 r.

Jednostki/osoby zainteresowane zakupem zielonki kukurydzy, proszone są o składanie pisemnych ofert.

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w sekretariacie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, z podaniem ceny całkowitej do dnia 10 sierpnia 2021 r., do godziny 11:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez jej otwierania.

Oferty winny być umieszczone w zamkniętych kopertach, na których oprócz adresata należy dopisać: „Oferta na zbiór kukurydzy. Nie otwierać do 10 sierpnia 2021 r., do godziny 11:00”.

Pole kukurydzy objęte niniejszym ogłoszeniem można oglądać w dni robocze, w godzinach

8:00 – 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 sierpnia 2021 r. o godz. 11:05 w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, pok. Nr 4. Podczas otwarcia mogą być obecni wszyscy oferenci.

Oferta wiąże oferenta przez okres 10 dni od daty składania ofert.

Oceniane będą tylko ważne oferty. Zielonka kukurydzy zostanie sprzedana oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

Sprzedaż zielonki kukurydzy może zostać unieważniona na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Osoba upoważniona do kontaktu: Kruszewski Tadeusz

Wszelkich informacji udziela się w PODR w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo pok. nr 16 lub pod nr tel. 86 275 89 17

Pliki do pobrania:

Odsłony : 309
Skip to content