Kolejny raz można będzie uzyskać środki na inwestycje w gospodarstwach rolnych

lip 30, 2021 | Aktualności

Od 21 czerwca do 19 sierpnia rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych z poddziałania „Modernizację gospodarstw rolnych”. Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie oraz nawadniania.

Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw
w następujących obszarach:
a. rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
b. rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
c. rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
d. operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D),
e. nawodnienia w gospodarstwie rolnym (obszar E).
W obszarach A-D restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Wymóg ten nie dotyczy wsparcia udzielanego na inwestycje w nawodnienia (obszar E).

Kto może dostać wsparcie na modernizację gospodarstw
Warunki przyznania pomocy.:
• Składający wniosek prowadzi gospodarstwo wielkości od 1 do 300 ha. Wliczają się grunty orne, sady, łąki, pastwiska, grunty rolne zabudowane, stawy, rowy, nieruchomości służące do produkcji działów specjalnych. [Składający wniosek jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
• W gospodarstwie, którego wnioskodawca jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo– badawczych;
• Rolnik ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają określoną wielkość ekonomiczną:
• W obszarze A wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 250 tys. euro.
• W obszarze B pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów albo utrzymywane jest minimum 15 krów i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy nie jest większa niż 200 tys. euro.
Jeżeli o pomoc na inwestycję dotyczącą rozwoju produkcji mleka krowiego ubiega się młody rolnik, pomoc może być przyznana nawet jeżeli w gospodarstwie nie są utrzymywane krowy albo utrzymywanych jest mniej niż 15 krów. W takim przypadku wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro, a w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną zostanie osiągnięty próg co najmniej 25 krów.
• W obszarach C-D wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro.
W przypadku inwestycji, której celem będzie rozwój produkcji prosiąt (obszar A), po zrealizowaniu operacji minimalna liczba loch ma wynosić 50.
• W ramach obszaru E wsparciu mogą podlegać inwestycje:
– dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających (inwestycja ma potencjalnie przynieść co najmniej 10% oszczędności wody zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji);
– które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą (potencjalna oszczędność wody ma wynieść co najmniej 10 %, zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji, oraz powinno nastąpić faktyczne zmniejszenie zużycia wody na poziomie całej inwestycji);
– które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru (jeśli stan jednolitej części wód w odniesieniu do ilości wody nie został określony jako mniej niż dobry i inwestycja nie będzie miała znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko).
W ramach wszystkich ww. inwestycji określonych w obszarze E powinien być zainstalowany system pomiaru wody.

Komu nie przysługuje pomoc lub musi spełnić określone warunki
Pomoc nie przysługuje rolnikom w obszarach A-E, którzy posiadają gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha
W przypadku grupy rolników warunek posiadania gospodarstwa powinien być spełniony przez każdego z rolników tworzących grupę, jednakże dopuszcza się, aby gospodarstwo nie miało wymaganej minimalnej wielkości ekonomicznej, jeżeli:
· w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,
· suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 tys. euro.
W przypadku beneficjenta, który posiada więcej niż jedno gospodarstwo, warunki kwalifikowalności takie jak: wielkość ekonomiczna, liczba krów oraz wymagana maksymalna powierzchnia są ustalone przez sumowanie wielkości ekonomicznej, krów i powierzchni gospodarstw.
Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny.

W jakiej formie przyznawane jest wsparcie
• 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo,
• 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji
i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość wsparcia finansowego
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:
• 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A,
• 500 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów B-D,
przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach,
w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł. Powyższe limity nie łączą się.
• 100 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru E.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do danego OR.

Źródło: ARiMR /www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-a-d.html

Anna Olędzka

Odsłony : 649
Skip to content