BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich

lip 5, 2021 | Aktualności

Praca w gospodarstwie niesie za sobą dużo niebezpieczeństw zagrażających życiu lub zdrowiu rolnika i jego rodziny. Wypadki w rolnictwie zdarzają się nie tylko przy nieodpowiedniej obsłudze maszyn i urządzeń, ale również przy obsłudze zwierząt. Czy wiesz jakie są zasady BHP przy obsłudze bydła? Poddaj się poniższemu testowi i sprawdź swoją wiedzę!
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie
z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Podlaską Izbą Rolniczą organizują XI Wojewódzki Konkurs dla Rolników-Producentów Mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Celem konkursu jest zmniejszenie skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego.
Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru
o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie opisowe. Konkurs przewidziany jest dla rolników ubezpieczonych w KRUS, prowadzących działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego.
Pytania konkursowe zamieszczone są w miesiączku „Wiadomości Rolnicze”, natomiast arkusz zgłoszeniowy wraz z regulaminem, pytaniami konkursowymi i klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – www.odr.pl, Podlaskiej Izby Rolniczej – www.pirol.pl, oraz w Placówkach Terenowych KRUS znajdujących się w województwie podlaskim.
Arkusz zgłoszeniowy z odpowiedziami oraz klauzule informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych należy przesłać lub dostarczyć do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku do 8 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Arkusz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Wojewódzki Konkurs Dla Rolników – Producentów Mleka „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich” 2021

1. Za zwierzęta niebezpieczne uznaje się:
a) lochy z prosiętami
b) rozpłodniki
c) odpowiedzi a i b są prawidłowe
d) nie wiem

2. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze zwierząt niebezpiecznych powinni:
a) wykonywać na nich bolesne zabiegi i pomagać przy ich wykonywaniu
b) zachować szczególne środki ostrożności
c) przywiązywać zwierzęta niebezpieczne i umieszczać w boksach zbiorowych
d) nie wiem

3. Załadunek lub rozładunek zwierząt:
a) nie wymaga szczególnych zabezpieczeń
b) powinien odbywać się w sposób bardzo szybki, bezpośrednio z przyczepy do transportu, bez użycia pomostów
c) powinien odbywać się przy użyciu ramp, pomostów lub pochylni o podłożu ograniczającym poślizg, wyposażonych w zabezpieczenia boczne
d) nie wiem

4. Budynki inwentarskie:
a) warto wyposażyć w instalacje odgromowe dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego
b) powinny mieć drzwi otwierane do wewnątrz z możliwością ich zabezpieczenia przez samoczynnym zamykaniem
c) powinny mieć progi pomiędzy pomieszczeniami
d) nie wiem

5. Pracownicy wypasający zwierzęta w warunkach potencjalnego zagrożenia ukąszeniem przez kleszcze powinni być wyposażeni:
a) w przewiewną i nieszczelną odzież osłaniającą kończyny, środki odstraszające kleszcze
b) w przewiewną, ale szczelną odzież osłaniającą kończyny, nakrycie głowy, środki odstraszające kleszcze
c) w nieprzewiewną, ale szczelną odzież osłaniającą kończyny, nakrycie głowy
d) nie wiem

6. Progi w wejściach w budynkach inwentarskich, stopnie:
a) powinny być wysokie i nieoznaczone
b) powinny być widoczne np. pomalowane w żółto-czarne pasy lub oklejone taśmą ostrzegawczą
c) powinny być niewidoczne
d) nie wiem

7. Przy utrzymaniu zwierząt w systemie otwartym należy zapewnić:
a) wybiegi szczelnie ogrodzone, bez dodatkowych bramek, połączone jedynie z oddzielnym miejscem do wykonywania zabiegów weterynaryjnych i zootechnicznych
b) nieograniczone wybiegi wyposażone w wyjścia ewakuacyjne, pozbawione elementów niebezpiecznych
c) ogrodzone wybiegi, wyposażone w wyjścia ewakuacyjne dla osób wykonujących prace przy obsłudze tych zwierząt oraz odłownię, tj. pomieszczenie lub zagrodę umożliwiające bezpieczne wykonywanie zabiegów związanych z obsługą zwierząt
d) nie wiem
8. Okresowe zabiegi pielęgnacyjne bydła, takie jak korekcja racic, strzyżenie, piłowanie rogów należy wykonywać:
a) w poskromie
b) po przywiązaniu zwierzęcia na uwięzi do ruchomych przedmiotów
c) wówczas gdy zwierzę jest przytrzymywane przez pracownika
d) nie wiem

9. Ubiór roboczy powinien:
a) nie powinien mieć zwisających elementów tj. paski, ściągacze itp.
b) powinien być pozapinany i przylegający do ciała
c) odpowiedzi a i b są prawidłowe
d) nie wiem

10. Podczas obsługi zwierząt:
a) należy głosem lub łagodnym klepnięciem ręką uprzedzić zwierzę o zbliżaniu się
b) należy gwałtownym ruchem uprzedzić zwierzę o zbliżaniu się
c) powinny przebywać osoby postronne
d) nie wiem

11. Buhaje, ogiery i knury powinni obsługiwać:
a) tylko dorośli mężczyźni
b) mężczyźni sprawni fizycznie
c) odpowiedzi a i b są prawidłowe
d) nie wiem

12. W czasie udoju na stanowisku dojącemu zagraża:
a) Kopnięcie, uderzenie ogonem w twarz
b) nadepnięcie na stopę
c) odpowiedzi a i b są prawidłowe
d) nie wiem

13. Ręczne ostre narzędzia powinny:
a) stać oparte o ścianę w miejscu, w którym będą dostępne dla wszystkich
b) być przechowywane w stałym miejscu, powieszone na specjalnych uchwytach
c) być rzucone i pozostawione byle gdzie
d) nie wiem

14. W czasie doju:
a) ruch krów w halach udojowych powinien być regulowany bramkami otwieranymi i zamykanymi przez dojarza
b) w halach udojowych niedopuszczalne jest wchodzenie między krowy oczekujące na wejście do stanowiska udojowego
c) odpowiedzi a i b są prawidłowe
d) nie wiem

15. Ogrodzenie elektryczne powinno być:
a) jednakowej wysokości dla wszystkich gatunków zwierząt
b) mało widoczne
c) odpowiednio wykonane i oznakowane tablicami ostrzegawczymi
d) nie wiem

16. Na ciągach komunikacyjnych szczególnie narażonych na wodę lub odchody zwierzęce:
a) należy wykonać posadzkę betonową, która stanowi powierzchnię łatwo zmywalną
b) stosuje się posadzki antypoślizgowe
c) zaleca się stosowanie materiałów antykorozyjnych
d) nie wiem

17. Buhaje powinny być prowadzone:
a) powyżej 12. miesiąca życia za pomocą tyczki o długości co najmniej 140cm, przymocowanej do pierścienia nosowego
b) poniżej 12. miesiąca życia na uwięzi, w obecności drugiej osoby
c) odpowiedzi a i b są prawidłowe
d) nie wiem

18. W czasie zadawania pasz obejściowych:
a) jeśli zachodzi potrzeba wchodzenia na przyczepę w celu zrzucenia z niej paszy, możemy na nią wejść wykorzystując wystające elementy
b) niedopuszczalne jest przebywanie osoby na przyczepie zagregowanej z ciągnikiem w czasie jej ruchu i zrzucanie paszy
c) dopuszczalne jest przebywanie osoby na przyczepie zagregowanej z ciągnikiem w czasie jej ruchu i zrzucanie paszy, gdy pojazd porusza się z prędkością do 3km/h
d) nie wiem

19. Podczas przewozu zwierząt środkami transportu:
a) konwojent powinien znajdować się w tym miejscu co zwierzęta w celu zapewnienia im opieki
b) osoby konwojujące powinny przebywać w miejscu oddzielonym od zwierząt
c) specjalnie przeszkolona osoba powinna znajdować się w tym samym miejscu co zwierzęta i stale monitorować ich stan zdrowia
d) nie wiem

20. Choroba zawodowa rolnika w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników to choroba, która powstała:
a) w okresie pobierania przez rolnika emerytury rolniczej
b) w związku z hospitalizacją rolnika po urazie powstałym w wyniku wypadku przy pracy w rolnictwie
c) w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba jest objęta wykazem chorób
zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy
d) nie wiem
PYTANIE PROBLEMOWE:
Wymień choroby odzwierzęce tzw. zoonozy oraz wyjaśnij w jaki sposób im zapobiegać.

Łukasz Mioduszewski

Odsłony : 777
Skip to content